Aktualności

24 września 2013

Doradztwo grupowe 03.10.2013 r. - I edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z zakresem kompleksowego wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek określonym w Regulaminie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dniu 03.10.2013 r. o godz.17 00 przeprowadzone zostanie 2 godzinne doradztwo grupowe. Tematyka doradztwa będzie dotyczyć efektywnego wykorzystania dotacji.

Doradztwo adresowane jest do wszystkich zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji Uczestników/Uczestniczek.19 września 2013

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - I edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach I edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 19 września 2013 r. do 2 października 2013 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.19 września 2013

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - I edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach I edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 19 września 2013 r. do 2 października 2013 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.17 września 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych >>>

obowiązujących w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". Konsultacje prowadzone są przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą z Krosna w ramach Punkt Konsultacyjny KSU w budynku BARR Sp. z o.o.

Termin najbliższego dyżuru Konsultantów: 26 wrzesień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl16 września 2013

Rekrutacja do projektu - III edycja >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie III edycji rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla III edycji: 1 października 2013 r. - 7 stycznia 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne


  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu,
 • prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach III edycji rekrutacji to 23 stycznia 2014 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.

28 sierpnia 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych >>>

obowiązujących w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". Konsultacje prowadzone są przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą z Krosna w ramach Punkt Konsultacyjny KSU w budynku BARR Sp. z o.o.

Termin najbliższego dyżuru Konsultantów: 12 wrzesień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl6 sierpnia 2013

Zawiadomienie o szkoleniach dla I grupy Uczestników/Uczestniczek projektu. >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje jednocześnie, że szkolenia w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędą się w następujących terminach:

  Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości":
 • 12 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 13 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 14 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
  Szkolenie "Elementy rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach":
 • 20 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 21 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 24 sierpnia 2013 r. w godzinach od 0900 do 1400

Szkolenia odbędą się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.6 sierpnia 2013

Wyniki rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - I edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i Kart rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru 15 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.

Poniżej umieszczono Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

30 lipca 2013

Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - I edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Dokumentów rekrutacyjnych zostały utworzone Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

Potencjalne/-ni Uczestniczki/Uczestnicy projektu sklasyfikowane/-ni na Wstępnych listach rankingowych zostały/-li zakwalifikowane/-ni na Rozmowę kwalifikacyjną.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena predyspozycji Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ocena cech osobowości do bycia przedsiębiorcą oraz posiadanego poziomu wiedzy z zakresu planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej.
O rozmowie kwalifikacyjnej Potencjalne/-i Uczestniczki/Uczestnicy projektu zostaną skutecznie poinformowane/-ni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dniu następnym po zakończeniu oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego i będą zobowiązani stawić się na II etap rekrutacji (Rozmowę kwalifikacyjną) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia umieszczenia na stronie internetowej projektu Wstępnej listy rankingowej oraz skutecznego poinformowania Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Przez skuteczne poinformowanie rozumie się kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Nie zgłoszenie się do II etapu rekrutacji w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z wykluczeniem z dalszego etapu rekrutacji.

Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do II etapu rekrutacji serdecznie dziękujemy za udział w pierwszej edycji rekrutacji.

Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji zachęcamy i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach kolejnych edycji rekrutacji.24 lipca 2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wynikach postępowania >>>

Dotyczy: wyboru Wykonawców usług doradczych w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" realizowanego przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych na podstawie umowy z dn. 14.12.2012 r. nr UDA-POKL.06.02.00-18-019/12-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 02/WMP/POKL6.2/2013.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Usługi Doradcze i Szkoleniowe Iwona Woch, Brzegi Dolne 88A, 38-700 Ustrzyki Dolne

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.
Oferta firmy Usługi Doradcze i Szkoleniowe Iwona Woch, Brzegi Dolne 88A, 38-700 Ustrzyki Dolne zawierała najniższą cenę i uzyskała 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.
Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.


24 lipca 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych >>>

obowiązujących w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". Konsultacje prowadzone są przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą z Krosna w ramach Punkt Konsultacyjny KSU w budynku BARR Sp. z o.o.

Termin najbliższego dyżuru Konsultantów: 22 sierpień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl


24 lipca 2013

Rekrutacja do projektu - II edycja >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie II edycji rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla II edycji: 24 lipiec 2013 r. - 30 wrzesień 2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Rynek 17 38-700 Ustrzyki Dolne

  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu,
 • prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach II edycji rekrutacji to 17 październik 2013 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.

16 lipca 2013

Przedłużony termin rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt.: "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. przedłuża rekrutację do I edycji naboru projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRZEDŁUŻONY TERMIN I NABORU: do 23.07.2013 r. (włącznie)

Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 730 do 1530 albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu):

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne


Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach I edycji rekrutacji to 12 sierpień 2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w formie wydrukowanej w Biurze Projektu.

8 lipca 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych ("Zamawiający") zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług >>>

 • 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
 • 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
 • 85312320-8 Usługi doradztwa

w projekcie pt: "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012 roku. Procedura prowadzona jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa 22.07.2013r. o godz.1500.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się w Zapytaniu Ofertowym. Poniżej załączamy dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem.

3 lipca 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych >>>

obowiązujących w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". Konsultacje prowadzone są przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą z Krosna w ramach Punkt Konsultacyjny KSU w budynku BARR Sp. z o.o.

Termin najbliższego dyżuru Konsultantów: 10 lipiec 2013r. w godz. 1000 - 1400

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

1 lipca 2013

UNIEWAŻNIENIE PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 01/WMP/POKL6.2/2013 >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że unieważnia prowadzone w trybie zapytania ofertowego postępowanie nr 01/WMP/POKL6.2/2013 z dnia 17.06.2013r.

Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje unieważnione ponieważ było obarczone wadą w zakresie wymogów stawianych Oferentom (pkt 8 Zapytania ofertowego Wymagania stawiane Oferentom).

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

17 czerwca 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych ("Zamawiający") zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług >>>

 • 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
 • 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
 • 85312320-8 Usługi doradztwa

w projekcie pt: "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012 roku. Procedura prowadzona jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa 02.07.2013r. o godz.1500.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się w Zapytaniu Ofertowym. Poniżej załączamy dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem.

21 maja 2013

Rekrutacja do projektu - I edycja naboru >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie I edycji rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla I edycji: 6 czerwiec 2013 r. - 15 lipiec 2013 r.

  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w godz. od 730 - 1530, w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu, prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: http://www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych/dokumenty_do_pobrania.php. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach I edycji rekrutacji to 6 sierpień 2013 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.

21 maja 2013

Dokumenty rekrutacyjne >>>

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" informujemy, że w dniu dzisiejszym w zakładce Dokumenty do pobrania zostały zamieszczone Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulaminy projektu wraz z załącznikami.

Zachęcamy do lektury.

10 maja 2013

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2 PO KL planowany jest na czerwiec 2013 r. Dokładna data będzie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej projektu a także w Biurze projektu, na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem przyjmowania Dokumentów rekrutacyjnych.
Odsłon strony: 15673

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.