O projekcie

"WSPARCIE MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW NA STARCIE"

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez
Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,
na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-019/12-00
zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie
w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uczestniczką/Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie wszystkie kryteria grupy docelowej i kryteria dostępu:

  kryteria grupy docelowej:
 • osoba zamieszkuje1 na terenie powiatów: bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego województwa podkarpackiego (tj. zgodnie z Art. 25 Kodeksu Cywilnego przebywa na terenie ww. powiatów z zamiarem stałego pobytu),
 • osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy powiatu bieszczadzkiego, leskiego lub sanockiego województwa podkarpackiego,
 • osoba w wieku 18 do 25 roku życia2.
  kryteria dostępu do udziału w projekcie w ramach Działania 6.2 PO KL:
 • osoba nie posiada i nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej lub/i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie jest i nie była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie prowadzi i nie prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) - w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • osoba nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu,
 • osoba zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego bądź sanockiego województwa podkarpackiego i prowadzić ją na terenie województwa podkarpackiego,
 • osoba nie planuje rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się o wsparcie w ramach PO KL3 i nie planuje przejęcia/kontynuowania4 działalności gospodarczej od/po członku najbliższej rodziny.

Celem projektu jest:
Zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do samozatrudnienia do 31.03.2015r. 70 bezrobotnych w wieku poniżej 25 roku życia zamieszkujących w powiatach bieszczadzkim, leskim lub sanockim.

  Priorytetowo w procesie rekrutacji traktowane/-ni i będą
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • kobiety
 • osoby, których wysokość dochodów przypadających na jednego członka rodziny jest niższa niż wysokość minimum socjalnego wynoszącego 888,27 zł

Termin realizacji projektu:
01.04.2013 r. - 31.03.2015 r.

  Dostępne formy wsparcia:
 • wsparcie szkoleniowo -– doradcze dla 75 Uczestniczek/Uczestników projektu umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, tj.:
   - szkolenie ABC Przedsiębiorczości (18 godzin dydaktycznych, 3 dni szkoleniowe) oraz szkolenie z zakresu rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach (18 godzin dydaktycznych, 3 dni szkoleniowe),
   - doradztwo indywidualne –- œśrednio 6 godz. dla jednej/jednego Uczestniczki/Uczestnika projektu.
   - doradztwo grupowe - 2 godz. dla 5 grup szkoleniowo-doradczych.
 • wsparcie finansowe:
   - wsparcie finansowe - bezzwrotna pomoc finansowa w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości 40 000,00 PLN ułatwiająca sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych - dla co najmniej 60 Beneficjentów pomocy.
 • wsparcie pomostowe:
   - podstawowe wsparcie pomostowe -– bezzwrotna pomoc finansowa w formie co miesięcznej dotacji w wysokości 1 500,00 PLN wypłacana przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, ułatwiająca pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej - dla 60 Beneficjentów Pomocy,
   - wsparcie pomostowe doradcze -– doradztwo specjalistyczne w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji - dla co najmniej 60 Beneficjentów pomocy
   - wsparcie pomostowe szkoleniowe - szkolenie specjalistyczne (6 godzin dydaktycznych tj. 1 dzień szkoleniowy dla 5 grup szkoleniowo - doradczych) w zakresie sporządzania rozliczenia dotacji, pozyskiwanie środków finansowych, zatrudnianie pracowników i ich szkolenie, poprawa rentowności przedsięwzięć, poszukiwanie nowego profilu działalności i rynków zbytu.
  Dodatkowo zapewniamy:
 • zwrot kosztów dojazdu dla Uczestników projektu na szkolenia i doradztwo
 • wyżywienie/ catering w trakcie szkoleń
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikaty ukończenia szkoleń
  Termin rozpoczęcia rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu:
 • 6 czerwca 2013 r.

Beneficjent pomocy zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej na uruchomienie której otrzymał wsparcie w ramach projektu przez minimalny okres 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielaniu wsparcia finansowego.

Udział w projekcie BEZPŁATNY


1Miejsce zamieszkania musi być potwierdzone meldunkiem stałym lub czasowym.
2Osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa miały skończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin). Planowane terminy przystąpienia do projektu będą podawane w ogłoszeniu do każdej edycji projektu.
3Zgodnie z § 4, pkt 2 Regulaminu rekrutacji Uczestniczek/ Uczestników.
4Przez przejęcie/kontynuację działalności gospodarczej rozumie się sytuację, w której nastąpi równoczesne odkupienie środków trwałych lub/i wyposażenia od członków najbliższej rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie) oraz prowadzenie działalności gospodarczej o tym samym profilu i tym samym miejscu co członek najbliższej rodziny.

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.