Wsparcie finansowe

WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uczestniczki/Uczestnicy projektu, które/-rzy ukończą blok szkoleniowo - doradczy nabywają prawo do ubiegania się o kompleksowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które obejmuje m. in. wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (bezzwrotna pomoc finansowa) w wysokości maksymalnie do 40 000,00 PLN.

Nabór wniosków prowadzony będzie w 5 edycjach, odrębnie dla każdej grupy szkoleniowo-doradczej.

Lp. Rodzaj wsparcia finansowego, pomostowego / edycja naboru nabór nr 1 nabór nr 2 nabór nr 3 nabór nr 4 nabór nr 5
1 Wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej
1.1 Liczba wsparć 12 12 12 12 12
1.2 Kwota zarezerwowanych środków w PLN 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00 480 000,00

Beneficjent zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby Uczestniczek/Uczestników projektu, którzy zostaną objęci wsparciem finansowym i podstawowym wsparciem pomostowym, pod warunkiem posiadania środków na ten cel oraz zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

WYDATKI KWALIFIKOWANE W RAMACH WSPARCIA FINASOWEGO.

  Wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej oraz wkład własny można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie następujących kategorii wydatków inwestycyjnych:
 • zakup nowych i/lub używanych maszyn, urządzeń, sprzętu zaliczanego/-ego do środków trwałych dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo - wartościowa.
 • Zakupu używanych środków trwałych można dokonywać pod warunkiem, że:

   - w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
   - cena zakupionego środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
   środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

  Maszyny, urządzenia, sprzęt zaliczany do środków trwałych to rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością gospodarczą zaliczane do poniższych Grup Klasyfikacji Środków Trwałych:
   - Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne,
   - Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania z wyjątkiem Rodzaju 491- Zespoły komputerowe,
   - Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
   - Grupa 6 - Urządzenia techniczne,
   - Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane o wartości początkowej wyższej niż 3,5 tys. zł (z wyjątkiem Rodzaju 806 - Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.).

 • zakup nowych lub używanych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, z zastrzeżeniem, iż:
  • stanowią niezbędny element Projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w Projekcie,
  • nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów,
  • wysokość kwalifikowana kosztu zakupu pojazdu samochodowego nie może przekroczyć wartości pozostałych wydatków kwalifikowanych.

  Definicja środków transportu znajduje się w Klasyfikacji Środków Trwałych - Grupa 07 Środki Transportu; Definicja pojazdu samochodowego- pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
  Zakupu używanych środków transportu można dokonywać z zastrzeżeniem dotyczącym zakupu używanych środków- trwałych zapisanym w ust. 3a.

 • zakup nowego wyposażenia (np. mebli), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo - wartościowa;
 • Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością zaliczane do Grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych - "Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane" o wartości początkowej niższej niż 3,5 tys. zł (z wyjątkiem Rodzaju 806 - Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.).

 • zakup nowego lub używanego sprzętu komputerowego:
 • Definicja sprzętu komputerowego znajduje się w Klasyfikacji Środków Trwałych - Rodzaj 491 Zespoły komputerowe. Zakupu używanego sprzętu komputerowego można dokonywać z zastrzeżeniem dotyczącym zakupu używanych środków trwałych zapisanym w ust. 3a.

 • zakup wartości niematerialnych i prawnych
 • Zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym głównie: oprogramowanie, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów, użytkowych oraz zdobniczych, know-how; do kategorii tej nie zalicza się m.in. podpisu elektronicznego, serwisów internetowych, wykonania strony internetowej, itp.

 • zakup robót i/lub materiałów budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę)
 • Zakup robót i/lub materiałów budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę) pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu) oraz służą dostosowywaniu budynków, pomieszczeń i miejsc pracy podejmowanej działalności gospodarczej.

  Zakupów towarów i usług w ramach wsparcia finansowego nie można dokonywać od najbliższych członków rodziny.

  WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO.

   Rodzaje wydatków, które nie mogą być kwalifikowane w ramach wsparcia finansowego i wkładu własnego:
  • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
  • wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
  • wniesienie wkładów do spółek,
  • zakup nieruchomości, gruntu,
  • koszty kredytu, odsetki od zadłużenia,
  • opłaty administracyjne i skarbowe, podatki,
  • udziały wnoszone do spółek, zakup akcji, obligacji,
  • wniesienie kaucji,
  • wydatki, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego finansowania),
  • zapłata kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia zawartych w ramach prowadzonej działalności umów,
  • zakup środków transportu (przeznaczonych do transportu drogowego) przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarowego,
  • zapłata składek ubezpieczeniowych,
  • zakup środków obrotowych,
  • pozostałe wydatki kwalifikujące się do wsparcia w ramach podstawowego wsparcia pomostowego, pozostałe wydatki nie mieszczące się w katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia finansowego.

  Beneficjent pomocy realizując przedsięwzięcie ze środków wsparcia finansowego (dokonując zakupów i zlecając usługi), której/-ego nie dotyczy Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, jest zobowiązany do wydatkowania środków finansowych w sposób racjonalny i efektywny tj. nie zawyżony w stosunku do stawek i cen rynkowych, w związku z tym stosuje odpowiednio przy zakupach od 20 000,00 PLN do 14 000,00 Euro netto "zasadę rozpoznania cen rynkowych", a powyżej "zasadę konkurencyjności", których warunki szczegółowe określa Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego. W przypadku nie stosowania się do ww. zasad poniesione wydatki mogą być uznane za niekwalifikowane w całości lub części.

  W celu minimalizowania zjawiska creamingu, pomoc finansowa będzie kierowana wyłącznie do osób, które nie rozpoczęłyby działalności gospodarczej bez wsparcia ze środków EFS. Zjawisko creamingu dodatkowo będzie weryfikowane na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym przede wszystkim na etapie rekrutacji oraz oceny biznes planów.

  Wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej przyznawane jest na podstawie oceny biznes planu (wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego) złożonego przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu w Biurze Projektu w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie, ogłoszonym jednokrotnie dla każdej z 5 edycji naboru.

  Termin składania Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu. Nabór wniosków będzie trwał nie dłużej niż 10 dni roboczych od daty zamieszczenia informacji na stronie internetowej projektu.

   Wymaganymi załącznikami do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego są:
  • potwierdzenie wykonania usług szkoleniowo-doradczych,
  • biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,
  • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311),
  • oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach,
  • lub
  • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis1 w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy,
  • oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  • Wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji udzielane jest na podstawie Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Beneficjentem oraz Uczestniczką/Uczestnikiem projektu w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej oznaczonym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  • Niezwłocznie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, ale nie później niż w dniu podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego2 (tj. dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej) Uczestniczka/Uczestnik projektu jest zobligowany do przedłożenia Beneficjentowi wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania ww. umowy, tj.:
    kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli informacji tej nie można uzyskać ze strony internetowej CEIDG,
    kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) prowadzonej działalności gospodarczej,
    zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej modyfikacji uległy wydatki kwalifikowane,
    oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis (wg obowiązującego wzoru),
    oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską,
    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach3,
    oświadczenie o przeznaczeniu podatku VAT,
    informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta pomocy przeznaczonego do obsługi przedsięwzięcia wraz z podaniem dokładnej nazwy właściciela rachunku, nazwy i adresu banku.
   W dniu podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego4 (tj. dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej) Uczestniczka/Uczestnik projektu jest zobligowany do przedłożenia Beneficjentowi:
  • zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311).

  Beneficjent weryfikuje fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu na podstawie danych udostępnionych na stronie internetowej CEIDG.
  1. W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów określonych w § 3, pkt.1 ust. 7 niniejszego Regulaminu, w ciągu 5 dni roboczych od dnia publikacji Ostatecznej listy wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego Uczestniczka/Uczestnik projektu zostanie wykluczona/-y z udziału w projekcie a na jej/jego miejsce zostanie wpisana osoba sklasyfikowana najwyżej na liście rezerwowej z danej grupy szkoleniowo -doradczej.
  2. Wsparcie finansowe stanowi dla Beneficjenta pomocy pomoc de minimis i jest udzielne na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z późniejszymi zmianami.
  3. W dniu podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego Beneficjent wydaje Beneficjentowi pomocy, któremu została udzielona pomoc de minimis zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 354 z późn. zm.).
  4. Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia finansowego Beneficjent pomocy przedstawi dokumenty świadczące o wykorzystaniu mniejszej kwoty dotacji, niż wartość zapisana w zaświadczeniu, Beneficjent zobligowany jest do wydania zaktualizowanego zaświadczenia o przyznaniu pomocy objętej zasadą de minimis.


  1 Łączna wartość brutto otrzymanej pomocy de minimis wraz z pomocą, o którą się ubiega, nie może przekraczać równowartości w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - równowartości w złotych kwoty 100 000,00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.
  2 Dzień zawarcia umowy powinien być tożsamy z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej oznaczoną w CEiDG
  3 W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy załączyć również zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy
  4 Dzień zawarcia umowy powinien być tożsamy z datą rozpoczęcia działalności gospodarczej oznaczoną w CEiDG

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.