Informacje dla Uczestniczek/ów I edycji naboru wniosków

14 listopada 2013

Terminy rozliczania wsparcia pomostowego - I edycja naboru >>>

Poniżej przedstawiono tabelę przedstawiającą okresy rozliczeniowe wydatków ponoszonych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego

Nr transzy Okres rozliczeniowy (od - do) Data złożenia Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
1. 24.10.1013 - 23.11.2013 16.12.2013
2. 24.11.2013 - 23.12.2013. 16.01.2014
3. 24.12.2013 - 23.01.2014 14.02.2014.
4. 24.01.2014 - 23.02.2014 14.03.2014
5. 24.02.2014 - 23.03.2014 16.04.2014
6. 24.03.2014 - 23.04.2014 16.05.2014

Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie 1.500,00 PLN. Wsparcie to może zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na pokrycie obligatoryjnych opłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy, w drugiej kolejności na pokrycie innych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością). Poniżej przedstawiono katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego:

 • daniny publicznoprawne (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne właściciela i Fundusz Pracy dla osób ubezpieczających się w ZUS/KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, podatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym kosztów czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
 • koszty usług pocztowych i kurierskich,
 • koszty usług kserograficznych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty opłat i przelewów bankowych,
 • zakup paliwa bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością,
 • koszty działań informacyjno - promocyjno - marketingowych.

Beneficjent pomocy zobowiązany jest wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z Umową o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Beneficjent pomocy ma obowiązek przedstawiania Beneficjentowi co miesiąc dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 5, ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj.

 • Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
 • oraz
 • dokumentów poświadczających opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS/KRUS (kserokopia deklaracji ZUS DRA i kopia wyciągu bankowego/przelewów bankowych potwierdzających opłacanie obowiązkowych składek ZUS/KRUS).

Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego odrębnie dla każdej edycji naboru dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania".

Ww. dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu do 16 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Integralną częścią Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego jest Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w ww. zestawieniu.

O zakwalifikowaniu wydatku w ramach wsparcia pomostowego do danego okresu rozliczeniowego decyduje data zapłaty. Wsparcie pomostowe niewydatkowane w danym okresie rozliczeniowym, może być wydatkowane w następnym okresie rozliczeniowym. Wyjątkiem są środki finansowe otrzymane w ramach ostatniej - szóstej transzy podstawowego wsparcia pomostowego.

Wszystkie otrzymane transze podstawowego wsparcia pomostowego muszą być wydatkowane do końca ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego, tj. 23.04.2014 r. Wsparcie pomostowe niewydatkowane do zakończenia ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego tj. do 23.04.2014 r. podlega zwrotowi na rachunek bankowy Beneficjenta nr 53 8621 0007 2001 0000 0547 0026 do 16 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, tj. do 16.05.2014 r.

23 października 2013

Zawiadomienie o szkoleniu specjalistycznym dla I grupy Uczestników/Uczestniczek projektu. >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że Szkolenie specjalistyczne dla Beneficjentów/ek Pomocy po przyznaniu wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędzie się w dniu:

Szkolenie specjalistyczne dla I grupy
29 października 2013 r. w godzinach od 800 do 1300

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.

17 października 2013

Informacja dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL- I edycja rekrutacji >>>

Informujemy, że zgodnie z § 3, pkt. 1, ppkt. 7 "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej" Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którzy otrzymali pozytywną decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego zobowiązani są do zarejestrowania działalności gospodarczej 17 lub 18.10.2013 r. i rozpoczęcia działalności gospodarczej 24.10.2013 r.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, ale nie później niż w dniu podpisania Umowy o udzielaniu wsparcia finansowego (tj. dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej-29.07.2013) Uczestniczka/Uczestnik projektu jest zobligowany do przedłożenia Beneficjentowi wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania ww. umowy, tj.:

 • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli informacji tej nie można uzyskać ze strony internetowej CEIDG,
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej modyfikacji uległy wydatki kwalifikowane,
 • oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis (wg obowiązującego wzoru),
 • oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach (w przypadku otrzymania pomocy de minimis należy załączyć również zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy),
 • oświadczenie o przeznaczeniu podatku VAT,
 • informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta pomocy przeznaczonego do obsługi przedsięwzięcia wraz z podaniem dokładnej nazwy właściciela rachunku, nazwy i adresu banku.

W dniu podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego (tj. dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej) Uczestniczka/Uczestnik projektu jest zobligowany do przedłożenia Beneficjentowi:

 • zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311).

Beneficjent weryfikuje fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu na podstawie danych udostępnionych na stronie internetowej CEIDG.
W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów określonych w § 3, pkt.1 ppkt. 7 Regulaminu, w ciągu 5 dni roboczych od dnia publikacji Ostatecznej listy wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego, tj. do dnia 24.10.2013 r., Uczestniczka/Uczestnik projektu zostanie wykluczona/-y z udziału w projekcie a na jej/jego miejsce zostanie wpisana osoba sklasyfikowana najwyżej na liście rezerwowej z danej grupy szkoleniowo - doradczej.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Biura projektu w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, Ustrzyki Dolne do dnia 24.10.2013 r.

Wzory dokumentów do Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

17 października 2013

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" - I edycja rekrutacji. >>>

Poniżej przedstawiamy "Ostateczną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" oraz "Listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" wyłonionych w ramach I edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2 PO KL.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie przedsięwzięć ujętych we wnioskach, które znalazły się na liście rezerwowej będzie możliwe w sytuacji, gdy Uczestnicy/Uczestniczki, których wnioski znalazły się na Ostatecznej liście wniosków o przyznanie wsparcia finansowego rekomendowanych do dofinansowania nie dopełnią obowiązków wynikających z "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".8 października 2013

Informacja dotycząca przyznania wsparcia finansowego dla wniosków złożonych w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - I edycja rekrutacji. >>>

W oparciu o wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników/Uczestniczki projektu, Komisja Oceny Wniosków sporządziła Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Wstępna listę rezerwową.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.

Ponadto informujemy, że na Wstępnej liście rezerwowej znajdują się wnioski, które otrzymały pozytywną opinię Komisji Oceny Wniosków i zostały rekomendowane do dofinansowania, jednak ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe dla I grupy nie otrzymały dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.24 września 2013

Doradztwo grupowe 03.10.2013 r. - I edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z zakresem kompleksowego wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek określonym w Regulaminie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dniu 03.10.2013 r. o godz.17 00 przeprowadzone zostanie 2 godzinne doradztwo grupowe. Tematyka doradztwa będzie dotyczyć efektywnego wykorzystania dotacji.

Doradztwo adresowane jest do wszystkich zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach I edycji rekrutacji Uczestników/Uczestniczek.19 września 2013

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - I edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach I edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 19 września 2013 r. do 2 października 2013 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.19 września 2013

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - I edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach I edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 19 września 2013 r. do 2 października 2013 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.6 sierpnia 2013

Zawiadomienie o szkoleniach dla I grupy Uczestników/Uczestniczek projektu. >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje jednocześnie, że szkolenia w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędą się w następujących terminach:

  Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości":
 • 12 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 13 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 14 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
  Szkolenie "Elementy rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach":
 • 20 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 21 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 24 sierpnia 2013 r. w godzinach od 0900 do 1400

Szkolenia odbędą się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.6 sierpnia 2013

Wyniki rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - I edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i Kart rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru 15 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.

Poniżej umieszczono Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

30 lipca 2013

Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - I edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Dokumentów rekrutacyjnych zostały utworzone Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

Potencjalne/-ni Uczestniczki/Uczestnicy projektu sklasyfikowane/-ni na Wstępnych listach rankingowych zostały/-li zakwalifikowane/-ni na Rozmowę kwalifikacyjną.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena predyspozycji Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ocena cech osobowości do bycia przedsiębiorcą oraz posiadanego poziomu wiedzy z zakresu planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej.
O rozmowie kwalifikacyjnej Potencjalne/-i Uczestniczki/Uczestnicy projektu zostaną skutecznie poinformowane/-ni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dniu następnym po zakończeniu oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego i będą zobowiązani stawić się na II etap rekrutacji (Rozmowę kwalifikacyjną) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia umieszczenia na stronie internetowej projektu Wstępnej listy rankingowej oraz skutecznego poinformowania Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Przez skuteczne poinformowanie rozumie się kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Nie zgłoszenie się do II etapu rekrutacji w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z wykluczeniem z dalszego etapu rekrutacji.

Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do II etapu rekrutacji serdecznie dziękujemy za udział w pierwszej edycji rekrutacji.

Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji zachęcamy i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach kolejnych edycji rekrutacji.24 lipca 2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i wynikach postępowania >>>

Dotyczy: wyboru Wykonawców usług doradczych w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" realizowanego przez Bieszczadzką Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych na podstawie umowy z dn. 14.12.2012 r. nr UDA-POKL.06.02.00-18-019/12-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 02/WMP/POKL6.2/2013.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych informuje, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

Usługi Doradcze i Szkoleniowe Iwona Woch, Brzegi Dolne 88A, 38-700 Ustrzyki Dolne

Po ogłoszeniu zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.
Oferta firmy Usługi Doradcze i Szkoleniowe Iwona Woch, Brzegi Dolne 88A, 38-700 Ustrzyki Dolne zawierała najniższą cenę i uzyskała 100 punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego.
Wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu.
Zaoferowana cena wykonania przedmiotu zamówienia nie przekracza środków finansowych jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania.


24 lipca 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych >>>

obowiązujących w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". Konsultacje prowadzone są przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą z Krosna w ramach Punkt Konsultacyjny KSU w budynku BARR Sp. z o.o.

Termin najbliższego dyżuru Konsultantów: 22 sierpień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl


24 lipca 2013

Rekrutacja do projektu - II edycja >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie II edycji rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla II edycji: 24 lipiec 2013 r. - 30 wrzesień 2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. ul. Rynek 17 38-700 Ustrzyki Dolne

  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu,
 • prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach II edycji rekrutacji to 17 październik 2013 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.

16 lipca 2013

Przedłużony termin rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt.: "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. przedłuża rekrutację do I edycji naboru projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRZEDŁUŻONY TERMIN I NABORU: do 23.07.2013 r. (włącznie)

Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 730 do 1530 albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu):

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne


Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach I edycji rekrutacji to 12 sierpień 2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w formie wydrukowanej w Biurze Projektu.

8 lipca 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych ("Zamawiający") zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług >>>

 • 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
 • 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
 • 85312320-8 Usługi doradztwa

w projekcie pt: "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012 roku. Procedura prowadzona jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa 22.07.2013r. o godz.1500.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się w Zapytaniu Ofertowym. Poniżej załączamy dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem.

3 lipca 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych >>>

obowiązujących w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". Konsultacje prowadzone są przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą z Krosna w ramach Punkt Konsultacyjny KSU w budynku BARR Sp. z o.o.

Termin najbliższego dyżuru Konsultantów: 10 lipiec 2013r. w godz. 1000 - 1400

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

1 lipca 2013

UNIEWAŻNIENIE PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 01/WMP/POKL6.2/2013 >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że unieważnia prowadzone w trybie zapytania ofertowego postępowanie nr 01/WMP/POKL6.2/2013 z dnia 17.06.2013r.

Zamawiający informuje, że postępowanie zostaje unieważnione ponieważ było obarczone wadą w zakresie wymogów stawianych Oferentom (pkt 8 Zapytania ofertowego Wymagania stawiane Oferentom).

Zamawiający informuje ponadto, że w najbliższym czasie ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące przedmiotu zamówienia.

17 czerwca 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych ("Zamawiający") zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług >>>

 • 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
 • 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
 • 85312320-8 Usługi doradztwa

w projekcie pt: "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012 roku. Procedura prowadzona jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa 02.07.2013r. o godz.1500.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się w Zapytaniu Ofertowym. Poniżej załączamy dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem.

21 maja 2013

Rekrutacja do projektu - I edycja naboru >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie I edycji rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla I edycji: 6 czerwiec 2013 r. - 15 lipiec 2013 r.

  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w godz. od 730 - 1530, w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu, prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: http://www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych/dokumenty_do_pobrania.php. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach I edycji rekrutacji to 6 sierpień 2013 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.

21 maja 2013

Dokumenty rekrutacyjne >>>

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" informujemy, że w dniu dzisiejszym w zakładce Dokumenty do pobrania zostały zamieszczone Dokumenty rekrutacyjne oraz Regulaminy projektu wraz z załącznikami.

Zachęcamy do lektury.

10 maja 2013

Szanowni Państwo,

informujemy, że termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2 PO KL planowany jest na czerwiec 2013 r. Dokładna data będzie podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej projektu a także w Biurze projektu, na co najmniej 10 dni roboczych przed dniem przyjmowania Dokumentów rekrutacyjnych.
Odsłon strony: 15674

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.