Wsparcie szkoleniowo- doradcze

WSPARCIE SZKOLENIOWO - DORADCZE

Uczestniczki/Uczestnicy projektu zostaną objęci bezpłatnym wsparciem szkoleniowo - doradczym, które umożliwi im uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane będzie Uczestniczce/Uczestnikowi projektu na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, zawartej pomiędzy Uczestniczką/Uczestnikiem projektu a Beneficjentem.

Udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest obowiązkowy.

  W ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego Uczestnik/Uczestniczka projektu będzie zobowiązany/a do:
 • ukończenia szkoleń wymienionych z absencją nieprzekraczającą 1 dnia szkoleniowego,
 • skorzystania z 6 godzin doradztwa indywidualnego i 2 godzin doradztwa grupowego Uczestniczki/Uczestnicy projektu są zobowiązane/-i do podpisywania list obecności na zajęciach szkoleniowych oraz Formularza rozmowy doradczej w trakcie korzystania z usług doradczych.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którzy/e ukończą blok szkoleniowo - doradczy nabędą prawo do ubiegania się o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej.

Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zamieszkałym poza miejscem organizacji szkoleń i doradztwa przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo. W przypadku dojazdu środkiem komunikacji zbiorowej - kwalifikowane będą wydatki w wysokości ceny biletu najtańszego środka transportu na przejechanej trasie.

  Podstawą zwrotu kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu jest przedłożenie przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu następujących dokumentów:
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu,
 • bilety dojazdowe, opatrzone właściwą datą i godziną, wyłącznie za dni szkolenia/doradztwa, w których Uczestnik/Uczestniczka był/-a obecny/-a. Uczestnik/Uczestniczka projektu może przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestnictwa w danej formie wsparcia, powstały koszt zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika w okresie trwania danej formy wsparcia.

W przypadku dojazdu samochodem prywatnym - kwalifikowane będą wydatki w wysokości odpowiadającej najtańszej cenie biletu na przejechanej trasie.

  Podstawą zwrotu kosztów dojazdu samochodem (własnym, stanowiącym współwłasność lub użyczonym) jest przedłożenie przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu następujących dokumentów:
 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu, (zawierający m.in. cenę biletu na trasie przejazdu z miejsca zamieszkania na szkolenie publicznymi środkami transportu np. cena biletów kolejowych II klasy, biletów - autobus/bus, która zostanie zweryfikowana przez Beneficjenta),
 • oświadczenie o korzystaniu z własnego/użyczonego samochodu,
 • do wglądu prawo jazdy,
 • do wglądu dowód rejestracyjny samochodu.

Wypłata należności będzie dokonywana za okresy miesięczne w terminie do 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

WSPARCIE POMOSTOWE O CHARAKTERZE DORADCZYM I SZKOLENIOWYM

Beneficjenci pomocy, którzy rozpoczną działalność gospodarczą i otrzymają wsparcie finansowe w ramach projektu zostaną objęci bezpłatnym wsparciem pomostowym o charakterze doradczym oraz szkoleniowym - specjalistycznym.

Wsparcie pomostowe doradcze oraz szkoleniowe udzielane będzie na podstawie Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego. Zakres wsparcia pomostowego doradczego będzie dotyczyć efektywnego wykorzystania dotacji i będzie odpowiadać na zgłoszone potrzeby Beneficjentów pomocy.

Przed przystąpieniem do wsparcia pomostowego doradczego sporządzona zostanie diagnoza potrzeb doradczych, na podstawie której opracowane zostaną Indywidualne programy uczestnictwa (IPU). Każdy z Beneficjentów pomocy skorzysta z doradztwa indywidualnego w wymiarze 4 godzin zegarowych, prowadzonego w zakresie: sporządzanie rozliczenia dotacji, pozyskiwanie środków finansowych, zatrudnianie pracowników i ich szkolenie, poprawa rentowności przedsięwzięć, poszukiwanie nowego profilu działalności i rynków zbytu, inne porady indywidualnie zgodne z ww. zakresem oraz zgłaszanymi przez Beneficjentów/ki Pomocy potrzebami.

Dla każdej z 5 grup szkoleniowo - doradczych przeprowadzone zostanie 1 - dniowe szkolenie specjalistyczne w wymiarze 6 godzin dydaktycznych. Zakres szkolenia jest powiązany tematycznie z przedmiotem wsparcia pomostowego o charakterze doradczym.

  Wsparcie szkoleniowo - doradcze dla 75 Uczestników/Uczestniczek projektu umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej:
 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości (18 godzin dydaktycznych, 3 dni szkoleniowe) oraz szkolenie z zakresu rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach (18 godzin dydaktycznych, 3 dni szkoleniowe),
 • doradztwo indywidualne - średnio 6 godz. dla jednej/jednego Uczestniczki/Uczestnika projektu,
 • doradztwo grupowe - 2 godz. dla 5 grup szkoleniowo-doradczych.
  Wsparcie pomostowe:
 • podstawowe wsparcie pomostowe - bezzwrotna pomoc finansowa w formie co miesięcznej dotacji w wysokości 1 500,00 PLN wypłacana przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, ułatwiająca pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej - dla 60 Beneficjentów Pomocy,
 • wsparcie pomostowe doradcze - doradztwo specjalistyczne w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji - dla co najmniej 60 Beneficjentów średnio 4 godz. dla jednej/jednego Beneficjentki/Beneficjenta.
 • wsparcie pomostowe szkoleniowe - szkolenie specjalistyczne (6 godzin dydaktycznych tj. 1 dzień szkoleniowy dla 5 grup szkoleniowo - doradczych) w zakresie sporządzania rozliczenia dotacji, pozyskiwanie środków finansowych, zatrudnianie pracowników i ich szkolenie, poprawa rentowności przedsięwzięć, poszukiwanie nowego profilu działalności i rynków zbytu.

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.