Słownik przydatnych pojęć

CEIDG

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późniejszymi zmianami)

Dzień przystąpienia do Projektu

Dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Deklaracja uczestnictwa w projekcie jest podpisywana najpóźniej w dniu uzyskania pierwszej formy wsparcia tylko przez osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie po skutecznym złożeniu przez nich wszystkich wymaganych regulaminowo dokumentów oraz zakończeniu procedury rekrutacyjnej przez Komisję Rekrutacyjną.

Creaming

Celem wsparcia dotacyjnego przewidzianego w ramach działania 6.2 POKL jest pomoc osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w podjęciu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorczości. Oznacza, że wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w pierwszej kolejności kierowane jest do osób, które nie rozpoczęłyby prowadzenia działalności gospodarczej bez tego wsparcia.

Miejsce zamieszkania

Miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego). Osoba ubiegająca się o udział w projekcie potwierdza miejsce zamieszkania meldunkiem stałym lub czasowym na obszarze jednego z powiatów: bieszczadzki, leski bądź sanocki.

Minimum socjalne

Wysokość minimum socjalnego szacowana jest przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie uchwały Rady Ministrów. Dla celów projektu uśredniono wartość minimum socjalnego wyprowadzając średnią arytmetyczną wartości minimum socjalnego za 2012 r. przypadającego na 1 osobę w rodzinie dla sześciu typów gospodarstw domowych pracowniczych. Wartość minimum socjalnego przypadającego na 1 członka rodziny przyjęto tym samym na poziomie 888,27 zł.

Osoba bezrobotna

W rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.) to w szczególności osoba, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn.

Osoba długotrwale bezrobotna

Osoba bezrobotna pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie prze okres ponad 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Osoba młoda

Osoba w wieku od 18 do 25 roku życia, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa miała skończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyła 25 lat (do dnia poprzedzającego dzień 25 urodzin). Planowane terminy przystąpienia do projektu będą podawane w ogłoszeniu do każdej edycji projektu.

Osoba niepełnosprawna

Osoba posiadająca orzeczenie o 1 z 3 stopni niepełnosprawności zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Osoba ucząca się lub kształcąca

Osoba kształcąca się w ramach kształcenia formalnego (kształcenie w ramach powszechnego systemu szkolnego) i nieformalnego (kształcenie poza oficjalnym i powszechnym systemem szkolnym).

Podstawowe wsparcie pomostowe

Bezzwrotna pomoc finansowa w formie co miesięcznej dotacji w wysokości 1 500,00 PLN wypłacana przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, ułatwiająca pokrycie obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

  W szczególności podstawowe wsparcie pomostowe może zostać przeznaczona na zapłatę:
 • danin publicznoprawnych (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne właściciela i Fundusz Pracy dla osób ubezpieczających się w ZUS/KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, podatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), z wyjątkiem kar i grzywien,
 • kosztów administracyjnych (w tym kosztów czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • kosztów eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • kosztów opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
 • kosztów usług pocztowych i kurierskich,
 • kosztów usług kserograficznych,
 • kosztów usług księgowych,
 • kosztów związanych z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • kosztów usług prawnych,
 • kosztów materiałów biurowych,
 • koszty opłat i przelewów bankowych,
 • zakup paliwa bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością,
 • kosztów działań informacyjno - promocyjno - marketingowych.

Wydatki inwestycyjne

  Wsparcie finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej oraz wkład własny o łącznej wartości maksymalnie 60 000,00 zł można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie następujących kategorii wydatków inwestycyjnych:
 • zakup nowych i/lub używanych maszyn, urządzeń, sprzętu zaliczanego/-ego do środków trwałych dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo - wartościowa.
  Zakupu używanych środków trwałych, można dokonywać pod warunkiem, że:
   - w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
   - cena zakupionego środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego,
   - środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy.

  Maszyny, urządzenia, sprzęt zaliczany do środków trwałych to rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością gospodarczą zaliczane do poniższych Grup Klasyfikacji Środków Trwałych:

   Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne,
   Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania z wyjątkiem Rodzaju 491- Zespoły komputerowe,
   Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
   Grupa 6 - Urządzenia techniczne,
   Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane o wartości początkowej wyższej niż 3,5 tys. zł (z wyjątkiem Rodzaju 806 - Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.),

 • zakup nowych lub używanych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, z zastrzeżeniem, iż:
   - stanowią niezbędny element Projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w Projekcie,
   - nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów,
   - wysokość kwalifikowana kosztu zakupu pojazdu samochodowego nie może przekroczyć wartości pozostałych wydatków kwalifikowanych.

  Definicja środków transportu znajduje się w Klasyfikacji Środków Trwałych - Grupa 07 Środki Transportu; Definicja pojazdu samochodowego- pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Zakupu używanych środków transportu można dokonywać z zastrzeżeniem dotyczącym zakupu używanych środków- trwałych zapisanym w § 3 pkt 3 ppkt 3a Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 • zakup nowego wyposażenia (np. mebli), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo - wartościowa;
  Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością zaliczane do Grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych - "Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane" o wartości początkowej niższej niż 3,5 tys. zł (z wyjątkiem Rodzaju 806 - Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.)
 • zakup nowego lub używanego sprzętu komputerowego:
  Definicja sprzętu komputerowego znajduje się w Klasyfikacji Środków Trwałych - Rodzaj 491 Zespoły komputerowe. Zakupu używanego sprzętu komputerowego można dokonywać z zastrzeżeniem dotyczącym zakupu używanych środków trwałych zapisanym w § 3 pkt 3 ppkt 3a Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z ustawą o rachunkowości w tym głównie: oprogramowanie, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów, użytkowych oraz zdobniczych, know-how; do kategorii tej nie zalicza się m.in. podpisu elektronicznego, serwisów internetowych, wykonania strony internetowej, itp
 • zakup robót i/lub materiałów budowlanych (nie wymagających pozwolenia na budowę), pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu) oraz służą dostosowywaniu budynków, pomieszczeń i miejsc pracy podejmowanej działalności gospodarczej
 • zakup inwentarza żywego, przeznaczonego dla pozarolniczej działalności gospodarczej niezwiązanej z produkcją pierwotną produktów rolnych, ani ich przetwarzaniem, czy też wprowadzeniem do obrotu

Przejęcie/ kontynuacja działalności

Przez przejęcie/kontynuację działalności gospodarczej rozumie się sytuację, w której nastąpi równoczesne odkupienie środków trwałych lub/i wyposażenia od członków najbliższej rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie) oraz prowadzenie działalności gospodarczej o tym samym profilu i tym samym miejscu co członek najbliższej rodziny.

Wartości niematerialne i prawne

Zgodnie z ustawą o rachunkowości są to głównie: oprogramowanie, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów, użytkowych oraz zdobniczych, know-how; do kategorii tej nie zalicza się m.in. podpisu elektronicznego, serwisów internetowych, wykonania strony internetowej, itp.

Zakup środków transportu

Zakup środków transportu w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie"
W ramach katalogu wydatków kwalifikowanych Beneficjent pomocy może dokonać zakupu nowych lub używanych środków transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą, z zastrzeżeniem, iż:

 • stanowią niezbędny element Projektu i będą wykorzystywane jedynie do celu określonego w Projekcie,
 • nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów,
 • wysokość kwalifikowana kosztu zakupu pojazdu samochodowego nie może przekroczyć wartości pozostałych wydatków kwalifikowanych.

Definicja środków transportu znajduje się w Klasyfikacji Środków Trwałych - Grupa 07 Środki Transportu;
Definicja pojazdu samochodowego- pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.
Zakupu używanych środków transportu można dokonywać z zastrzeżeniem dotyczącym zakupu używanych środków- trwałych zapisanym w ust. 3a

Dochód przypadający na jednego członka rodziny

To suma średniomiesięcznego dochodu netto z ostatnich 3 miesięcy / ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

  Do dochodu nie wlicza się:
 • świadczeń rodzinnych wypłacanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzących z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznanych na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
 • świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych, okresowych itd.
 • dopłat bezpośrednich dla rolników

Dochód osiągany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
W przypadku dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym przyjmuje się faktycznie uzyskany dochód nie niższy jednak niż zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyjmuje się kwotę najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał. Przy działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób zryczałtowany (karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany) za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na zasadach jak wyżej.

Dochód rodziny utrzymującej się z gospodarstwa rolnego
Ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego w każdym roku przez Prezesa GUS na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969).

Sposób obliczenia dochodu:
(ilość ha przeliczeniowych w roku podatkowym x stawka ogłoszona przez Prezesa GUS) / 12 miesięcy

Wspólne gospodarstwo domowe

Członkowie rodziny Potencjalnej/-ego Uczestniczki /Uczestnika projektu, zamieszkujących razem z Potencjalną/-nym Uczestniczką/Uczestnikiem projektu w jednym lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, faktycznie utrzymujących się i mających wspólny budżet domowy.

Rodzina

Osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, faktycznie zamieszkujące i gospodarujące (przy czym za osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku rozumie się osoby pozostające w związku w sensie prawnym).

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.