Wsparcie pomostowe

PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie 1 500,00 PLN wypłacanych przez 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. W każdej edycji naboru na podstawowe wsparcie pomostowe przeznaczone jest 108 000,00 zł.

O przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego może ubiegać się każda/-y Uczestniczka/Uczestnik projektu, która/-y ukończy blok szkoleniowo-doradczy.

WYDATKI KWALIFIKOWANE W RAMACH PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

  Podstawowe wsparcie pomostowe może zostać przeznaczona na zapłatę:
 • danin publicznoprawnych (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne właściciela i Fundusz Pracy dla osób ubezpieczających się w ZUS/KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, podatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), z wyjątkiem kar i grzywien,
 • kosztów administracyjnych (w tym kosztów czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • kosztów eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • kosztów opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
 • kosztów usług pocztowych i kurierskich,
 • kosztów usług kserograficznych,
 • kosztów usług księgowych,
 • kosztów związanych z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • kosztów usług prawnych,
 • kosztów materiałów biurowych,
 • koszty opłat i przelewów bankowych,
 • zakup paliwa bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością,
 • kosztów działań informacyjno - promocyjno - marketingowych.

WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE W RAMACH PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

  Podstawowe wsparcie pomostowe nie może być przeznaczona na zapłatę:
 • sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),
 • w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną - na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych przez PFRON,
 • zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez Beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,
 • zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup materiałów do produkcji,
 • zakup towarów z przeznaczeniem na sprzedaż,
 • pozostałe wydatki nie mieszczące się w katalogu wydatków kwalifikowanych w ramach wsparcia pomostowego.

Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego1 złożony przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu w Biurze Projektu wraz z Wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego, przy czym Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nie podlega rozpatrzeniu w przypadku, gdy Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego zostanie oceniony negatywnie.

Decyzję o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego podejmuje Beneficjent, który wypłaca środki Beneficjentowi pomocy z puli środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. Beneficjent informuje na piśmie o decyzji dot. przyznania podstawowego wsparcia pomostowego i podpisuje z Beneficjentem pomocy Umowę o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego, która określa w szczególności wartość i warunki wypłaty środków.

W przypadku likwidacji lub zawieszenia przez Beneficjenta pomocy działalności gospodarczej w czasie korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, Beneficjent pomocy ma obowiązek poinformowania Beneficjenta o tych okolicznościach w ciągu 7 dni od dnia ich wystąpienia. W przypadku, o którym mowa Beneficjent pomocy zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych transz podstawowego wsparcia pomostowego przysługujących do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zlikwidowanie lub zawieszenie działalności wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości ustawowych, naliczonych za okres od dnia przekazania środków finansowych do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta, w terminie i na rachunek wskazany przez Beneficjenta.

W przypadku rozwiązania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego i zwrotu przez Beneficjenta pomocy środków dotacji inwestycyjnej, Beneficjent pomocy zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanego podstawowego wsparcia pomostowego z należnymi odsetkami.

Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi dla Beneficjenta pomocy pomoc de minimis i jest udzielane na podstawie § 33 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z późniejszymi zmianami. W dniu podpisania Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent wydaje Beneficjentowi pomocy, któremu została udzielona pomoc de minimis zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53 poz. 354 z późn. zm.).

Jeżeli w wyniku rozliczenia wsparcia pomostowego Beneficjent pomocy przedstawi dokumenty świadczące o wykorzystaniu mniejszej kwoty wsparcia pomostowego, niż wartość zapisana w zaświadczeniu, Beneficjent zobligowany jest do wydania zaktualizowanego zaświadczenia o przyznaniu pomocy objętej zasadą de minimis.

Kwota podstawowego wsparcia pomostowego wypłacana Beneficjentowi pomocy podlega dyskontowaniu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2004 r., Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.) tj. z uwzględnieniem stopy referencyjnej ogłoszonej przez UOKiK.

Osoby niepełnosprawne, które otrzymają podstawowe wsparcie pomostowe do Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego zobowiązane są załączyć oświadczenie, że nie korzystają równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.