Aktualności

27 marca 2015

15 stycznia 2015

Rozliczenie zwrotu podatku VAT >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. o.o. informujemy, iż Beneficjenci pomocy, którzy są płatnikami podatku VAT i odzyskali poniesiony koszt podatku VAT realizując inwestycję w ramach wsparcia finansowego oraz/lub odzyskali poniesiony koszt podatku VAT wynikający z finansowania bieżących kosztów działalności z wsparcia pomostowego, zgodnie z oświadczeniem VAT złożonym, jako załącznik do Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego oraz zapisami Umowy o udzieleniu wsparcia pomostowego zobowiązani są do złożenia Oświadczenia potwierdzającego wydatkowanie całej kwoty odzyskanego podatku VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Powyższe oświadczenie powinno zostać złożone niezwłocznie po odzyskaniu i wydatkowaniu kwoty podatku VAT.

Jednocześnie przypominamy, iż kwota z odzyskanego podatku VAT od zakupów w ramach dotacji może być wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (inwestycyjnych, jak i operacyjnych z zastrzeżeniem wydatków finansowanych z wsparcia pomostowego).

15 grudnia 2014

Informacja dla Beneficjentów pomocy nt. odbioru weksla "in blanco" wniesionego jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego zawartej dnia 17.12.2013 r. >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje Beneficjentów pomocy, którzy spełnili warunki określone § 3 ust 1 oraz § 5 ust 4 i 5 Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego o konieczności odbioru weksla "in blanco" wniesionego jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umów o udzieleniu wsparcia finansowego i Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego zawartych w dniu 17.12.2013r.

Zgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego § 3 ust 1: "Beneficjent pomocy zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej (pozostawania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem wpisu "aktywny"), na uruchomienie której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy"

W celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego, prosimy o przedłożenie w Biurze projektu dokumentów związanych z opłacaniem obowiązkowych składek ZUS/KRUS za w/w miesiące. Jeżeli Beneficjent pomocy nie ma obowiązku samodzielnie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne (jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie/instytucji) przedstawia dodatkowo zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez jego pracodawcę (np. ZUS RMUA, ZUS DRA).
Dokumenty (przelewy składek ZUS, deklaracje ZUS DRA) powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem prze Beneficjenta pomocy.

Prosimy o odbiór weksli "in blanco" w terminie do 16.01.2015r.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uprzedni kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu odbioru weksla.

16 października 2014

Informacja dla Beneficjentów pomocy nt. odbioru weksla "in blanco" wniesionego jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego zawartej dnia 24.10.2013 r. >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje Beneficjentów pomocy, którzy spełnili warunki określone § 3 ust 1 oraz § 5 ust 4 i 5 Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego o konieczności odbioru weksla "in blanco" wniesionego jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umów o udzieleniu wsparcia finansowego i Umowy o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego zawartych w dniu 24.10.2013 r. .

Zgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego § 3 ust 1: "Beneficjent pomocy zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej (pozostawania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem wpisu "aktywny"), na uruchomienie której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy"

W celu potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego, prosimy o przedłożenie w Biurze projektu dokumentów związanych z opłacaniem obowiązkowych składek ZUS/KRUS za w/w miesiące. Jeżeli Beneficjent pomocy nie ma obowiązku samodzielnie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne (jest jednocześnie zatrudniony w innej firmie/instytucji) przedstawia dodatkowo zaświadczenie o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne przez jego pracodawcę (np. ZUS RMUA, ZUS DRA).
Dokumenty (przelewy składek ZUS, deklaracje ZUS DRA) powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem prze Beneficjenta pomocy.

Prosimy o odbiór weksli "in blanco" w terminie do 17.11.2014r.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uprzedni kontakt telefoniczny, celem ustalenia terminu odbioru weksla.

16 września 2014

Terminy rozliczania wsparcia pomostowego - V edycja naboru >>>

Poniżej przedstawiono tabelę przedstawiającą okresy rozliczeniowe wydatków ponoszonych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego

Nr transzy Okres rozliczeniowy (od - do) Data złożenia Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
1. 16.09.2014 - 15.10.2014 14.11.2014
2. 16.10.2014- 15.11.2014 16.12.2014
3. 16.11.2014 - 15.12.2014 16.01.2015
4. 16.12.2014 - 15.01.2015 16.02.2015
5. 16.01.2015 - 15.02.2015 16.03.2015
6. 16.02.2015 - 15.03.2015 16.03.2015

Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie 1.500,00 PLN. Wsparcie to może zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na pokrycie obligatoryjnych opłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy, w drugiej kolejności na pokrycie innych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością). Poniżej przedstawiono katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego:

 • daniny publicznoprawne (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne właściciela i Fundusz Pracy dla osób ubezpieczających się w ZUS/KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, podatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym kosztów czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
 • koszty usług pocztowych i kurierskich,
 • koszty usług kserograficznych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty opłat i przelewów bankowych,
 • zakup paliwa bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością,
 • koszty działań informacyjno - promocyjno - marketingowych.

Beneficjent pomocy zobowiązany jest wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z Umową o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Beneficjent pomocy ma obowiązek przedstawiania Beneficjentowi co miesiąc dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 5, ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj.

 • Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
 • oraz
 • dokumentów poświadczających opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS/KRUS (kserokopia deklaracji ZUS DRA i kopia wyciągu bankowego/przelewów bankowych potwierdzających opłacanie obowiązkowych składek ZUS/KRUS).

Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego odrębnie dla każdej edycji naboru dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania".

Ww. dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu do 16 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Integralną częścią Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego jest Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w ww. zestawieniu.

O zakwalifikowaniu wydatku w ramach wsparcia pomostowego do danego okresu rozliczeniowego decyduje data zapłaty. Wsparcie pomostowe niewydatkowane w danym okresie rozliczeniowym, może być wydatkowane w następnym okresie rozliczeniowym. Wyjątkiem są środki finansowe otrzymane w ramach ostatniej - szóstej transzy podstawowego wsparcia pomostowego.

Wszystkie otrzymane transze podstawowego wsparcia pomostowego muszą być wydatkowane do końca ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego, tj. 15.03.2015 r. Wsparcie pomostowe niewydatkowane do zakończenia ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego tj. 15.03.2014 r. podlega zwrotowi na rachunek bankowy Beneficjenta nr 53 8621 0007 2001 0000 0547 0026 do 16 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, tj. do 16.03.2014 r.11 września 2014

Zawiadomienie o szkoleniu specjalistycznym dla V grupy Uczestników/Uczestniczek projektu. >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że Szkolenie specjalistyczne dla Beneficjentów/ek Pomocy po przyznaniu wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędzie się w dniu:

Szkolenie specjalistyczne dla V grupy
18 września 2014 r. w godzinach od 900 do 1400

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.

9 września 2014

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" - V edycja rekrutacji >>>

Poniżej przedstawiamy "Ostateczną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" oraz "Listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" wyłonionych w ramach V edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2 PO KL.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie przedsięwzięć ujętych we wnioskach, które znalazły się na liście rezerwowej będzie możliwe w sytuacji, gdy Uczestnicy/Uczestniczki, których wnioski znalazły się na Ostatecznej liście wniosków o przyznanie wsparcia finansowego rekomendowanych do dofinansowania nie dopełnią obowiązków wynikających z "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

2 września 2014

Informacja dotycząca przyznania wsparcia finansowego dla wniosków złożonych w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - V edycja rekrutacji. >>>

W oparciu o wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników/Uczestniczki projektu, Komisja Oceny Wniosków sporządziła Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Wstępna listę rezerwową.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.

Ponadto informujemy, że na Wstępnej liście rezerwowej znajdują się wnioski, które otrzymały pozytywną opinię Komisji Oceny Wniosków i zostały rekomendowane do dofinansowania, jednak ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe dla V grupy nie otrzymały dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.27 sierpnia 2014

Doradztwo grupowe 02.09.2014r. - V edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z zakresem kompleksowego wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek określonym w Regulaminie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dniu 02.09.2014r. o godz.1700 przeprowadzone zostanie 2 godzinne doradztwo grupowe. Tematyka doradztwa będzie dotyczyć efektywnego wykorzystania dotacji. Doradztwo adresowane jest do Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach V edycji rekrutacji.4 sierpnia 2014

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - V edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach V edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 4 sierpnia 2014 r. do 18 sierpnia 2014 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.4 sierpnia 2014

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - V edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach V edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 4 sierpnia 2014 r. do 18 sierpnia 2014 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.16 lipca 2014

Terminy rozliczania wsparcia pomostowego - IV edycja naboru >>>

Poniżej przedstawiono tabelę przedstawiającą okresy rozliczeniowe wydatków ponoszonych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego

Nr transzy Okres rozliczeniowy (od - do) Data złożenia Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
1. 16.07.2014 - 15.08.2014 16.09.2014
2. 16.08.2014 - 15.09.2014 16.10.2014
3. 16.09.2014 - 15.10.2014 14.11.2014
4. 16.10.2014 - 15.11.2014 16.12.2014
5. 16.11.2014 - 15.12.2014 16.01.2015
6. 16.12.2014 - 15.01.2015 16.02.2015

Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie 1.500,00 PLN. Wsparcie to może zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na pokrycie obligatoryjnych opłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy, w drugiej kolejności na pokrycie innych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością). Poniżej przedstawiono katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego:

 • daniny publicznoprawne (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne właściciela i Fundusz Pracy dla osób ubezpieczających się w ZUS/KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, podatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym kosztów czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
 • koszty usług pocztowych i kurierskich,
 • koszty usług kserograficznych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty opłat i przelewów bankowych,
 • zakup paliwa bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością,
 • koszty działań informacyjno - promocyjno - marketingowych.

Beneficjent pomocy zobowiązany jest wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z Umową o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Beneficjent pomocy ma obowiązek przedstawiania Beneficjentowi co miesiąc dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 5, ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj.

 • Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
 • oraz
 • dokumentów poświadczających opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS/KRUS (kserokopia deklaracji ZUS DRA i kopia wyciągu bankowego/przelewów bankowych potwierdzających opłacanie obowiązkowych składek ZUS/KRUS).

Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego odrębnie dla każdej edycji naboru dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania".

Ww. dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu do 16 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Integralną częścią Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego jest Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w ww. zestawieniu.

O zakwalifikowaniu wydatku w ramach wsparcia pomostowego do danego okresu rozliczeniowego decyduje data zapłaty. Wsparcie pomostowe niewydatkowane w danym okresie rozliczeniowym, może być wydatkowane w następnym okresie rozliczeniowym. Wyjątkiem są środki finansowe otrzymane w ramach ostatniej - szóstej transzy podstawowego wsparcia pomostowego.

Wszystkie otrzymane transze podstawowego wsparcia pomostowego muszą być wydatkowane do końca ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego, tj. 15.01.2015 r. Wsparcie pomostowe niewydatkowane do zakończenia ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego tj. do 15.01.2015 r. podlega zwrotowi na rachunek bankowy Beneficjenta nr 53 8621 0007 2001 0000 0547 0026 do 16 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, tj. do 16.02.2015 r.9 lipca 2014

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" - IV edycja rekrutacji >>>

Poniżej przedstawiamy "Ostateczną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" oraz "Listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" wyłonionych w ramach IV edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2 PO KL.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie przedsięwzięć ujętych we wnioskach, które znalazły się na liście rezerwowej będzie możliwe w sytuacji, gdy Uczestnicy/Uczestniczki, których wnioski znalazły się na Ostatecznej liście wniosków o przyznanie wsparcia finansowego rekomendowanych do dofinansowania nie dopełnią obowiązków wynikających z "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

4 lipca 2014

Informacja dotycząca przyznania wsparcia finansowego dla wniosków złożonych w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - IV edycja rekrutacji. >>>

W oparciu o wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników/Uczestniczki projektu, Komisja Oceny Wniosków sporządziła Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Wstępna listę rezerwową.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.

Ponadto informujemy, że na Wstępnej liście rezerwowej znajdują się wnioski, które otrzymały pozytywną opinię Komisji Oceny Wniosków i zostały rekomendowane do dofinansowania, jednak ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe dla IV grupy nie otrzymały dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.26 czerwca 2014

Zawiadomienie o szkoleniach dla osób zakwalifikowanych do V edycji naboru >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje jednocześnie, że szkolenia w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędą się w następujących terminach:

  Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości":
 • 2 lipca 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 8 lipca 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 9 lipca 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
  Szkolenie "Elementy rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach":
 • 10 lipca 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 11 lipca 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 12 lipca 2014 r. w godzinach od 900 do 1400

Szkolenia odbędą się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.25 czerwca 2014

Wyniki rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - V edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i Kart rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru 15 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.

Poniżej umieszczono Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

17 czerwca 2014

Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - V edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Dokumentów rekrutacyjnych zostały utworzone Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

Potencjalne/-ni Uczestniczki/Uczestnicy projektu sklasyfikowane/-ni na Wstępnych listach rankingowych zostały/-li zakwalifikowane/-ni na Rozmowę kwalifikacyjną.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena predyspozycji Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ocena cech osobowości do bycia przedsiębiorcą oraz posiadanego poziomu wiedzy z zakresu planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej.
O rozmowie kwalifikacyjnej Potencjalne/-i Uczestniczki/Uczestnicy projektu zostaną skutecznie poinformowane/-ni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dniu następnym po zakończeniu oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego i będą zobowiązani stawić się na II etap rekrutacji (Rozmowę kwalifikacyjną) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia umieszczenia na stronie internetowej projektu Wstępnej listy rankingowej oraz skutecznego poinformowania Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Przez skuteczne poinformowanie rozumie się kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Nie zgłoszenie się do II etapu rekrutacji w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z wykluczeniem z dalszego etapu rekrutacji.

Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do II etapu rekrutacji serdecznie dziękujemy za udział.

09 czerwca 2014

Doradztwo grupowe 17.06.2014r. - IV edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z zakresem kompleksowego wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek określonym w Regulaminie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dniu 17.06.2014r. o godz.900 przeprowadzone zostanie 2 godzinne doradztwo grupowe. Tematyka doradztwa będzie dotyczyć efektywnego wykorzystania dotacji. Doradztwo adresowane jest do Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach IV edycji rekrutacji.2 czerwca 2014

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - IV edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach IV edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 2 czerwca 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.2 czerwca 2014

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - IV edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach IV edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 2 czerwca 2014 r. do 13 czerwca 2014 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.23 kwietnia 2014

Terminy rozliczania wsparcia pomostowego - III edycja naboru >>>

Poniżej przedstawiono tabelę przedstawiającą okresy rozliczeniowe wydatków ponoszonych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego

Nr transzy Okres rozliczeniowy (od - do) Data złożenia Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
1. 17.04.1013 - 16.05.2014 16.06.2014
2. 17.05.1014 - 16.06.2014 16.07.2014
3. 17.06.1014 - 16.07.2014 14.08.2014
4. 17.07.1014 - 16.08.2014 16.09.2014
5. 17.08.1014 - 16.09.2014 16.10.2014
6. 17.09.1014 - 16.10.2014 14.11.2014

Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie 1.500,00 PLN. Wsparcie to może zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na pokrycie obligatoryjnych opłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy, w drugiej kolejności na pokrycie innych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością). Poniżej przedstawiono katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego:

 • daniny publicznoprawne (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne właściciela i Fundusz Pracy dla osób ubezpieczających się w ZUS/KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, podatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym kosztów czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
 • koszty usług pocztowych i kurierskich,
 • koszty usług kserograficznych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty opłat i przelewów bankowych,
 • zakup paliwa bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością,
 • koszty działań informacyjno - promocyjno - marketingowych.

Beneficjent pomocy zobowiązany jest wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z Umową o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Beneficjent pomocy ma obowiązek przedstawiania Beneficjentowi co miesiąc dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 5, ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj.

 • Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
 • oraz
 • dokumentów poświadczających opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS/KRUS (kserokopia deklaracji ZUS DRA i kopia wyciągu bankowego/przelewów bankowych potwierdzających opłacanie obowiązkowych składek ZUS/KRUS).

Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego odrębnie dla każdej edycji naboru dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania".

Ww. dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu do 16 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Integralną częścią Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego jest Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w ww. zestawieniu.

O zakwalifikowaniu wydatku w ramach wsparcia pomostowego do danego okresu rozliczeniowego decyduje data zapłaty. Wsparcie pomostowe niewydatkowane w danym okresie rozliczeniowym, może być wydatkowane w następnym okresie rozliczeniowym. Wyjątkiem są środki finansowe otrzymane w ramach ostatniej - szóstej transzy podstawowego wsparcia pomostowego.

Wszystkie otrzymane transze podstawowego wsparcia pomostowego muszą być wydatkowane do końca ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego, tj. 16.10.2014 r. Wsparcie pomostowe niewydatkowane do zakończenia ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego tj. do 16.06.2014 r. podlega zwrotowi na rachunek bankowy Beneficjenta nr 53 8621 0007 2001 0000 0547 0026 do 16 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, tj. do 14.11.2014 r.23 kwietnia 2014

Zawiadomienie o szkoleniach dla osób zakwalifikowanych do IV edycji naboru >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje jednocześnie, że szkolenia w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędą się w następujących terminach:

  Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości":
 • 28 kwietnia 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 30 kwietnia 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 5 maja 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
  Szkolenie "Elementy rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach":
 • 6 maja 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 7 maja 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 8 maja 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900

Szkolenia odbędą się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.23 kwietnia 2014

Zawiadomienie o szkoleniu specjalistycznym dla III grupy Uczestników/Uczestniczek projektu. >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że Szkolenie specjalistyczne dla Beneficjentów/ek Pomocy po przyznaniu wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędzie się w dniu:

Szkolenie specjalistyczne dla III grupy
9 maja 2014 r. w godzinach od 900 do 1400

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.

23 kwietnia 2014

Wyniki rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - IV edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i Kart rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru 15 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.

Poniżej umieszczono Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

14 kwietnia 2014

Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - IV edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Dokumentów rekrutacyjnych zostały utworzone Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

Potencjalne/-ni Uczestniczki/Uczestnicy projektu sklasyfikowane/-ni na Wstępnych listach rankingowych zostały/-li zakwalifikowane/-ni na Rozmowę kwalifikacyjną.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena predyspozycji Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ocena cech osobowości do bycia przedsiębiorcą oraz posiadanego poziomu wiedzy z zakresu planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej.
O rozmowie kwalifikacyjnej Potencjalne/-i Uczestniczki/Uczestnicy projektu zostaną skutecznie poinformowane/-ni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dniu następnym po zakończeniu oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego i będą zobowiązani stawić się na II etap rekrutacji (Rozmowę kwalifikacyjną) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia umieszczenia na stronie internetowej projektu Wstępnej listy rankingowej oraz skutecznego poinformowania Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Przez skuteczne poinformowanie rozumie się kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Nie zgłoszenie się do II etapu rekrutacji w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z wykluczeniem z dalszego etapu rekrutacji.

Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do II etapu rekrutacji serdecznie dziękujemy za udział w czwartej edycji rekrutacji.

Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji zachęcamy i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach kolejnych edycji rekrutacji.

10 kwietnia 2014

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" - III edycja rekrutacji >>>

Poniżej przedstawiamy "Ostateczną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" oraz "Listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" wyłonionych w ramach III edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2 PO KL.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie przedsięwzięć ujętych we wnioskach, które znalazły się na liście rezerwowej będzie możliwe w sytuacji, gdy Uczestnicy/Uczestniczki, których wnioski znalazły się na Ostatecznej liście wniosków o przyznanie wsparcia finansowego rekomendowanych do dofinansowania nie dopełnią obowiązków wynikających z "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

8 kwietnia 2014

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych >>>

obowiązujących w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Terminy najbliższego dyżuru Konsultantów:

9.05.2014 r. w godz. 9:00 - 14:00

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

4 kwietnia 2014

Informacja dotycząca przyznania wsparcia finansowego dla wniosków złożonych w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - III edycja rekrutacji. >>>

W oparciu o wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników/Uczestniczki projektu, Komisja Oceny Wniosków sporządziła Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Wstępna listę rezerwową.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.

Ponadto informujemy, że na Wstępnej liście rezerwowej znajdują się wnioski, które otrzymały pozytywną opinię Komisji Oceny Wniosków i zostały rekomendowane do dofinansowania, jednak ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe dla III grupy nie otrzymały dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.1 kwietnia 2014

WAŻNA INFORMACJA - dotycząca rekrutacji do projektu - V edycja >>>

Z uwagi na wydłużenie terminu rekrutacji do IV edycji naboru przesunięciu ulega termin rekrutacji dla V edycji naboru do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla V edycji: 8 kwietnia 2014 r. - 9 czerwca 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne


  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu,
 • prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach V edycji rekrutacji to 1 lipca 2014 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.

1 kwietnia 2014

PRZEDŁUŻONY TERMIN REKRUTACJI - IV edycja >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. przedłuża rekrutację do IV edycji naboru projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

PRZEDŁUŻONY TERMIN NABORU DLA IV EDYCJI: do 07.04.2014 r. (włącznie)

Dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 730 do 1530 albo przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu (decyduje data wpływu):

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne


Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach V edycji rekrutacji to 28 kwietnia 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) są dostępne na stronie internetowej projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania. oraz w formie wydrukowanej w Biurze Projektu.

17 marca 2014

Rekrutacja do projektu - V edycja >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie V edycji rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla V edycji: 1 kwietnia 2014 r. - 9 czerwca 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne


  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu,
 • prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach V edycji rekrutacji to 1 lipca 2014 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.

13 marca 2014

Doradztwo grupowe 19.03.2014r. - III edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z zakresem kompleksowego wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek określonym w Regulaminie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dniu 19.03.2014r. o godz.16 00 przeprowadzone zostanie 2 godzinne doradztwo grupowe. Tematyka doradztwa będzie dotyczyć efektywnego wykorzystania dotacji.

Doradztwo adresowane jest do wszystkich zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach III edycji rekrutacji Uczestników/Uczestniczek.4 marca 2014

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - III edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach III edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 5 marca 2014 r. do 18 marca 2014 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.4 marca 2014

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - III edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach III edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 5 marca 2014 r. do 18 marca 2014 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.18 lutego 2014

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych

"Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin najbliższego dyżuru Konsultantów:

3 marca 2014 r. w godz. 9:00 - 13:00

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl20 stycznia 2014

Zawiadomienie o szkoleniach dla osób zakwalifikowanych do III edycji naboru >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje jednocześnie, że szkolenia w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędą się w następujących terminach:

  Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości":
 • 27 stycznia 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 28 stycznia 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 29 stycznia 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
  Szkolenie "Elementy rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach":
 • 30 stycznia 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 31 stycznia 2014 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 1 lutego 2014 r. w godzinach od 900 do 1400

Szkolenia odbędą się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.20 stycznia 2014

Wyniki rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - III edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i Kart rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru 15 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.

Poniżej umieszczono Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

14 stycznia 2014

Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - III edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Dokumentów rekrutacyjnych zostały utworzone Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

Potencjalne/-ni Uczestniczki/Uczestnicy projektu sklasyfikowane/-ni na Wstępnych listach rankingowych zostały/-li zakwalifikowane/-ni na Rozmowę kwalifikacyjną.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena predyspozycji Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ocena cech osobowości do bycia przedsiębiorcą oraz posiadanego poziomu wiedzy z zakresu planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej.
O rozmowie kwalifikacyjnej Potencjalne/-i Uczestniczki/Uczestnicy projektu zostaną skutecznie poinformowane/-ni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dniu następnym po zakończeniu oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego i będą zobowiązani stawić się na II etap rekrutacji (Rozmowę kwalifikacyjną) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia umieszczenia na stronie internetowej projektu Wstępnej listy rankingowej oraz skutecznego poinformowania Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Przez skuteczne poinformowanie rozumie się kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Nie zgłoszenie się do II etapu rekrutacji w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z wykluczeniem z dalszego etapu rekrutacji.

Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do II etapu rekrutacji serdecznie dziękujemy za udział w pierwszej edycji rekrutacji.

Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji zachęcamy i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach kolejnych edycji rekrutacji.

30 grudnia 2013

Terminy rozliczania wsparcia pomostowego - II edycja naboru >>>

Poniżej przedstawiono tabelę przedstawiającą okresy rozliczeniowe wydatków ponoszonych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego

Nr transzy Okres rozliczeniowy (od - do) Data złożenia Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
1. 17.12.1013 - 16.01.2014 14.02.2014
2. 17.01.1014 - 16.02.2014 14.03.2014
3. 17.02.1014 - 16.03.2014 16.04.2014
4. 17.03.1014 - 16.04.2014 16.05.2013
5. 17.04.1014 - 16.05.2014 16.06.2013
6. 17.05.1014 - 16.06.2014 16.07.2013

Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi bezzwrotną pomoc kapitałową przyznawaną w formie comiesięcznej dotacji w kwocie 1.500,00 PLN. Wsparcie to może zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na pokrycie obligatoryjnych opłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz pracy, w drugiej kolejności na pokrycie innych opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną działalnością). Poniżej przedstawiono katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach podstawowego wsparcia pomostowego:

 • daniny publicznoprawne (m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne właściciela i Fundusz Pracy dla osób ubezpieczających się w ZUS/KRUS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, podatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym kosztów czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych (Internet, telefon),
 • koszty usług pocztowych i kurierskich,
 • koszty usług kserograficznych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty opłat i przelewów bankowych,
 • zakup paliwa bezpośrednio związanego z prowadzoną działalnością,
 • koszty działań informacyjno - promocyjno - marketingowych.

Beneficjent pomocy zobowiązany jest wydatkować podstawowe wsparcie pomostowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z Umową o udzieleniu podstawowego wsparcia pomostowego.

Beneficjent pomocy ma obowiązek przedstawiania Beneficjentowi co miesiąc dokumentów wymienionych w § 3, pkt. 5, ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tj.

 • Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego
 • oraz
 • dokumentów poświadczających opłacenie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS/KRUS (kserokopia deklaracji ZUS DRA i kopia wyciągu bankowego/przelewów bankowych potwierdzających opłacanie obowiązkowych składek ZUS/KRUS).

Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego odrębnie dla każdej edycji naboru dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce "dokumenty do pobrania".

Ww. dokumenty należy dostarczyć do Biura Projektu do 16 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Integralną częścią Zestawienia miesięcznych wydatków ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego jest Oświadczenie o prawdziwości informacji zawartych w ww. zestawieniu.

O zakwalifikowaniu wydatku w ramach wsparcia pomostowego do danego okresu rozliczeniowego decyduje data zapłaty. Wsparcie pomostowe niewydatkowane w danym okresie rozliczeniowym, może być wydatkowane w następnym okresie rozliczeniowym. Wyjątkiem są środki finansowe otrzymane w ramach ostatniej - szóstej transzy podstawowego wsparcia pomostowego.

Wszystkie otrzymane transze podstawowego wsparcia pomostowego muszą być wydatkowane do końca ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego, tj. 16.06.2014 r. Wsparcie pomostowe niewydatkowane do zakończenia ostatniego - szóstego okresu rozliczeniowego tj. do 16.06.2014 r. podlega zwrotowi na rachunek bankowy Beneficjenta nr 53 8621 0007 2001 0000 0547 0026 do 16 dnia miesiąca następującego po zakończeniu ostatniego okresu rozliczeniowego, tj. do 16.07.2014 r.19 grudnia 2013

Rekrutacja do projektu - IV edycja >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie IV edycji rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla IV edycji: 8 stycznia 2014 r. - 31 marca 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne


  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu,
 • prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach IV edycji rekrutacji to 18 kwietnia 2014 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.

UWAGA! Aktualizacja Listy osób zakwalifikowanych do projektu (kobiety) II edycja naboru >>>

W związku z rezygnacją z udziału w projekcie kobiety, która złożyła Formularz rekrutacyjny o numerze WMP/22/II/POKL6.2/2013 zgodnie z Regulaminem rekrutacji, do udziału w projekcie została zakwalifikowana kobieta, której Formularz rekrutacyjny o numerze WMP/24/II/POKL6.2/2013 został zakwalifikowany na pierwszym miejscu Listy rezerwowej dla kobiet.

18 grudnia 2013

UWAGA! Aktualizacja Ostatecznej listy wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego II edycja naboru >>>

W związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Uczestnika, który złożył Wniosek o wsparcie finansowe o numerze WMP/14/II/POKL6.2/WF/2013 do dofinansowania zostaje rekomendowana 1 osoba z Ostatecznej listy rezerwowej tj. Uczestnik, który złożył Wniosek o wsparcie finansowe o numerze WMP/06/II/POKL6.2/WF/2013.

10 grudnia 2013

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" - II edycja rekrutacji >>>

Poniżej przedstawiamy "Ostateczną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" oraz "Listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" wyłonionych w ramach II edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2 PO KL.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie przedsięwzięć ujętych we wnioskach, które znalazły się na liście rezerwowej będzie możliwe w sytuacji, gdy Uczestnicy/Uczestniczki, których wnioski znalazły się na Ostatecznej liście wniosków o przyznanie wsparcia finansowego rekomendowanych do dofinansowania nie dopełnią obowiązków wynikających z "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

10 grudnia 2013

Informacja dotycząca przyznania wsparcia finansowego dla wniosków złożonych w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - II edycja rekrutacji. >>>

W oparciu o wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników/Uczestniczki projektu, Komisja Oceny Wniosków sporządziła Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Wstępna listę rezerwową.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.

Ponadto informujemy, że na Wstępnej liście rezerwowej znajdują się wnioski, które otrzymały pozytywną opinię Komisji Oceny Wniosków i zostały rekomendowane do dofinansowania, jednak ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe dla II grupy nie otrzymały dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.26 listopada 2013

Doradztwo grupowe 02.12.2013 r. - II edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z zakresem kompleksowego wsparcia dla Uczestników/Uczestniczek określonym w Regulaminie rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w dniu 02.12.2013 r. o godz.17 00 przeprowadzone zostanie 2 godzinne doradztwo grupowe. Tematyka doradztwa będzie dotyczyć efektywnego wykorzystania dotacji.

Doradztwo adresowane jest do wszystkich zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach II edycji rekrutacji Uczestników/Uczestniczek.26 listopada 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych >>>

obowiązujących w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". Konsultacje prowadzone są przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą z Krosna w ramach Punkt Konsultacyjny KSU w budynku BARR Sp. z o.o.

Terminy najbliższych dyżurów Konsultantów:

5 grudzień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00
6 grudzień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00
12 grudzień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00
13 grudzień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00
19 grudzień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00
20 grudzień 2013r. w godz. 9:00 - 13:00

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

18 listopada 2013

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - II edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach II edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 18 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.18 listopada 2013

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL - II edycja rekrutacji >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o informuje, iż Uczestnicy/Uczestniczki projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie", Działanie 6.2, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którzy ukończyli podstawowy blok szkoleniowo - doradczy w ramach II edycji rekrutacji, mogą składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w Biurze Projektu Beneficjenta w terminie od 18 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. w godzinach 730- 1500.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu Beneficjenta osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w terminie podanym powyżej. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Biura Projektu.

Wymagania formalne odnośnie przygotowania Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego znajdują się w "Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".

Wzory dokumentów oraz Regulamin, są dostępne na stronie internetowej projektu www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w Biurze projektu.28 października 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych konsultacji dotyczących dokumentów rekrutacyjnych >>>

obowiązujących w projekcie "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie". Konsultacje prowadzone są przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą z Krosna w ramach Punkt Konsultacyjny KSU w budynku BARR Sp. z o.o.

Terminy najbliższych dyżurów Konsultantów:

21 listopad 2013r. w godz. 9:00 - 13:00
22 listopad 2013r. w godz. 9:00 - 13:00
28 listopad 2013r. w godz. 9:00 - 13:00
29 listopad 2013r. w godz. 9:00 - 13:00

Aby usprawnić realizację spotkań konsultacyjnych prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt z Biurem Projektu w celu ustalenia godziny spotkania z Konsultantem /Konsultantką.

BIURO PROJEKTU:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17; 38 - 700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98
tel. (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl

23 października 2013

Zawiadomienie o szkoleniu specjalistycznym dla I grupy Uczestników/Uczestniczek projektu. >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że Szkolenie specjalistyczne dla Beneficjentów/ek Pomocy po przyznaniu wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędzie się w dniu:

Szkolenie specjalistyczne dla I grupy
29 października 2013 r. w godzinach od 800 do 1300

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.

17 października 2013

Informacja dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, PO KL- I edycja rekrutacji >>>

Informujemy, że zgodnie z § 3, pkt. 1, ppkt. 7 "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej" Uczestnicy/Uczestniczki projektu, którzy otrzymali pozytywną decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego zobowiązani są do zarejestrowania działalności gospodarczej 17 lub 18.10.2013 r. i rozpoczęcia działalności gospodarczej 24.10.2013 r.

Niezwłocznie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej, ale nie później niż w dniu podpisania Umowy o udzielaniu wsparcia finansowego (tj. dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej-29.07.2013) Uczestniczka/Uczestnik projektu jest zobligowany do przedłożenia Beneficjentowi wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania ww. umowy, tj.:

 • kopia dokumentu potwierdzającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli informacji tej nie można uzyskać ze strony internetowej CEIDG,
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA) prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, jeżeli w wyniku procesu oceny merytorycznej modyfikacji uległy wydatki kwalifikowane,
 • oświadczenie o nie skorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych, na które udzielana jest pomoc de minimis (wg obowiązującego wzoru),
 • oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach (w przypadku otrzymania pomocy de minimis należy załączyć również zaświadczenia o pomocy de minimis, wystawione przez podmioty udzielające pomocy),
 • oświadczenie o przeznaczeniu podatku VAT,
 • informacja o numerze rachunku bankowego Beneficjenta pomocy przeznaczonego do obsługi przedsięwzięcia wraz z podaniem dokładnej nazwy właściciela rachunku, nazwy i adresu banku.

W dniu podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego (tj. dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej) Uczestniczka/Uczestnik projektu jest zobligowany do przedłożenia Beneficjentowi:

 • zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
 • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311).

Beneficjent weryfikuje fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu na podstawie danych udostępnionych na stronie internetowej CEIDG.
W przypadku nie dostarczenia wymaganych dokumentów określonych w § 3, pkt.1 ppkt. 7 Regulaminu, w ciągu 5 dni roboczych od dnia publikacji Ostatecznej listy wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego, tj. do dnia 24.10.2013 r., Uczestniczka/Uczestnik projektu zostanie wykluczona/-y z udziału w projekcie a na jej/jego miejsce zostanie wpisana osoba sklasyfikowana najwyżej na liście rezerwowej z danej grupy szkoleniowo - doradczej.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Biura projektu w Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, Ustrzyki Dolne do dnia 24.10.2013 r.

Wzory dokumentów do Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania

17 października 2013

Zawiadomienie o szkoleniach dla osób zakwalifikowanych do II edycji naboru >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje jednocześnie, że szkolenia w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2, Priorytet VI PO KL odbędą się w następujących terminach:

  Szkolenie "ABC Przedsiębiorczości":
 • 22 październik 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 23 październik 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 25 październik 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
  Szkolenie "Elementy rachunkowości i podatków w przedsiębiorstwach":
 • 26 październik 2013 r. w godzinach od 0900 do 1400
 • 28 październik 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900
 • 29 październik 2013 r. w godzinach od 1400 do 1900

Szkolenia odbędą się w siedzibie Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, I piętro.17 października 2013

Ostateczna lista wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Lista rezerwowa wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego w ramach projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" - I edycja rekrutacji. >>>

Poniżej przedstawiamy "Ostateczną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" oraz "Listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego" wyłonionych w ramach I edycji rekrutacji do projektu "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" Działanie 6.2 PO KL.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie przedsięwzięć ujętych we wnioskach, które znalazły się na liście rezerwowej będzie możliwe w sytuacji, gdy Uczestnicy/Uczestniczki, których wnioski znalazły się na Ostatecznej liście wniosków o przyznanie wsparcia finansowego rekomendowanych do dofinansowania nie dopełnią obowiązków wynikających z "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej".16 października 2013

Wyniki rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - II edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

Na podstawie List rankingowych sporządzonych po pierwszym etapie oceny merytorycznej i Kart rozmowy kwalifikacyjnej Komisja rekrutacyjna dokonała ostatecznego wyboru 15 Uczestniczek/Uczestników projektu tworząc Listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

Decyzja Komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurom odwoławczym.

Poniżej umieszczono Listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i Listy rezerwowe odrębnie dla kobiet i dla mężczyzn.

11 października 2013

Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - II edycja rekrutacji >>>

Szanowni Państwo,

w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Dokumentów rekrutacyjnych zostały utworzone Wstępne listy rankingowe Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu odrębnie dla kobiet i mężczyzn.

Potencjalne/-ni Uczestniczki/Uczestnicy projektu sklasyfikowane/-ni na Wstępnych listach rankingowych zostały/-li zakwalifikowane/-ni na Rozmowę kwalifikacyjną.

Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest ocena predyspozycji Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, ocena cech osobowości do bycia przedsiębiorcą oraz posiadanego poziomu wiedzy z zakresu planowanej do uruchomienia działalności gospodarczej.
O rozmowie kwalifikacyjnej Potencjalne/-i Uczestniczki/Uczestnicy projektu zostaną skutecznie poinformowane/-ni telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w dniu następnym po zakończeniu oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego i będą zobowiązani stawić się na II etap rekrutacji (Rozmowę kwalifikacyjną) w terminie i miejscu wyznaczonym przez Beneficjenta.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia umieszczenia na stronie internetowej projektu Wstępnej listy rankingowej oraz skutecznego poinformowania Potencjalnych Uczestniczek/Uczestników projektu o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Przez skuteczne poinformowanie rozumie się kontakt e-mailowy lub telefoniczny.

Nie zgłoszenie się do II etapu rekrutacji w wyznaczonym terminie będzie jednoznaczne z wykluczeniem z dalszego etapu rekrutacji.

Osobom, którym nie udało się zakwalifikować do II etapu rekrutacji serdecznie dziękujemy za udział w pierwszej edycji rekrutacji.

Z uwagi na ciągły charakter rekrutacji zachęcamy i zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach kolejnych edycji rekrutacji.

8 października 2013

Informacja dotycząca przyznania wsparcia finansowego dla wniosków złożonych w ramach projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie" - I edycja rekrutacji. >>>

W oparciu o wyniki oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego złożonych przez Uczestników/Uczestniczki projektu, Komisja Oceny Wniosków sporządziła Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego oraz Wstępna listę rezerwową.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.

Ponadto informujemy, że na Wstępnej liście rezerwowej znajdują się wnioski, które otrzymały pozytywną opinię Komisji Oceny Wniosków i zostały rekomendowane do dofinansowania, jednak ze względu na wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie finansowe dla I grupy nie otrzymały dofinansowania.

Poniżej przedstawiamy Wstępną listę rezerwową wniosków rekomendowanych do przyznania wsparcia finansowego.1 października 2013

WAŻNA INFORMACJA - dotycząca rekrutacji do projektu - III edycja >>>

Z uwagi na wydłużenie terminu rekrutacji do II edycji naboru przesunięciu ulega termin rekrutacji dla III edycji naboru do projektu "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla III edycji: 7 październik 2013 r. - 7 styczeń 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne

  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu,

prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach III edycji rekrutacji to 23 styczeń 2014 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.16 września 2013

Rekrutacja do projektu - III edycja >>>

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie III edycji rekrutacji Uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie".

Termin rekrutacji dla III edycji: 1 października 2013 r. - 7 stycznia 2014 r.

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w Biurze projektu:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne


  Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest:
 • osobiste złożenie w Biurze projektu (w dniach pracy Biura projektu)
 • lub
 • przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu,
 • prawidłowo wypełnionych/podpisanych potwierdzonych za zgodność z oryginałem Dokumentów rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne można odebrać w formie wydruków w Biurze projektu oraz pobrać ze strony internetowej projektu: www.barr-ustrzyki.pl/wsparcie_mlodych w zakładce Dokumenty do pobrania. Za datę złożenia Dokumentów rekrutacyjnych przyjmuje się datę ich wpływu do Biura Projektu.

Planowany termin przystąpienia do projektu dla Uczestniczek/Uczestników zakwalifikowanych do projektu w ramach III edycji rekrutacji to 23 stycznia 2014 r.

UWAGA!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie oraz wypełniania i składania Dokumentów rekrutacyjnych zawarte są w Regulaminie rekrutacji, z którym Potencjalna/-ny Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/-ny jest się zapoznać.


Odsłon strony: 19306

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
© 2013 Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.