Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoCzłowiek- najlepsza inwestycja


Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej

w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Aktualności

2.12.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż wypłata dodatkowego wsparcia w ramach projektu tj. zwrot kosztów dojazdu na staż dla osób ubiegających się o ten rodzaj wsparcia za miesiąc grudzień 2013 r. nastąpi 30.12.2013 r.
Wnioski wraz z grafikiem pracy i planem urlopowym należy składać do 27.12.2013 r.
Jest to termin NIEPRZEKRACZALNY.
Ewentualne korekty zostaną dokonane w miesiącu styczniu 2014 r.


25.11.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż stypendium stażowe za miesiąc grudzień 2013 r. zostanie wypłacone 27.12.2013. W związku z powyższym prosimy o dostarczenie grafików wraz z planem urlopowym najpóźniej do dnia 18.12.2013r.


3.10.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż otrzymała zgodę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na wypłatę od miesiąca października dodatkowego wsparcia w ramach projektu tj. zwrot kosztów dojazdu na staż dla osób odbywających praktykę poza miejscem zamieszkania. Osoby zainteresowane skorzystaniem z takiej formy wsparcia prosimy o składanie do 5 dnia miesiąca następnego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz z załącznikami:


3.09.2013 r.

W związku z realizacją w ramach projektu Zadania: Staże zawodowe, Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zamieszcza programy stażu dla poszczególnych grup szkoleniowych:


28.08.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje Uczestników Stażu odbywających staż zawodowy w Hotelu Arłamów S.A., iż 10.09.2013 r. o godz. 1600 odbędzie się spotkanie z Pracodawcą oraz Opiekunami. Obecność obowiązkowa.


01.08.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. przypomina, iż zgodnie z §4 pkt.2 dostarczyć Umowy o odbywaniu stażu zawodowego przez Uczestnika Projektu, Uczestnicy Stażu są zobowiązani dostarczyć do Organizatora do 3 dnia roboczego każdego następnego miesiąca (tj. do 5 sierpnia 2013 r.) wszystkich dokumentów wymaganych do rozliczenia stażu (miesięcznych list obecności – Załącznik nr 2 - oraz w przypadku choroby zwolnień lekarskich).


24.07.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż dnia 30.07.2013r. siedzibie BARR Sp. z o.o. przy ul. Rynek 17 w Ustrzykach Dolnych o godz.900 i 1000 odbędą się spotkania organizacyjne z koordynator projektu dla osób chętnych do odbycia stażu w Hotelu Arłamów****


22.07.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż dnia 25.07.2013r. w hotelu „Albtros” przy ul Ofiar Katynia 26 w Przemyślu o godz. 1000 odbędzie się spotkanie z pracodawcą i koordynator projektu dla osób chętnych do odbycia stażu w tym obiekcie.


17.07.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o .o. informuje, iż dnia 22.07.2013r. w „Hotelu Accademia”, ul. Wyb. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 o godz. 900, a w hotelu „Trojka”, ul. Lwowska 20 w Przemyślu o godz. 1045 odbędzie się spotkanie z pracodawcą i koordynator projektu dla osób chętnych do odbycia stażu w obiektach.


10.07.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż dnia 16.07.2013r. w hotelu „Pod Białym Orłem” przy ul. Sanockiej 13 w Przemyślu o godz. 1000 odbędzie się spotkanie z pracodawcą i koordynator projektu dla osób chętnych do odbycia stażu w tym obiekcie.


25.06.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż zgodnie z harmonogramem realizacji projektu rozpoczęła działanie związane z organizacją staży dla Uczestników/Uczestniczek projektu.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem stażu w miesiącu lipcu prosimy o zgłoszenie do Koordynatorki projektu.


17.06.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie "Język angielski dla grupy II Pokojowa/y " rozpocznie się w dniu 26.06.2013 r. o godz. 9.00 w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17.


07.06.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, iż uległ zmianie harmonogram szkolenia „Pracownik gospodarczy i zieleni”. Kolejne zajęcia w ramach szkolenia rozpoczną się od dnia 17.06.2013 r.. o godz. 9.00 w Ustjanowej Górnej 159.


22.05.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie "Język angielski dla grupy I Pokojowa/y " rozpocznie się w dniu 28.05.2013 r. o godz. 9.00 w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17.


10.05.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie "Pracownik gospodarczy i zieleni" rozpocznie się w dniu 20.05.2013 r. o godz. 9.00 w Ustjanowej Górnej 159.


02.05.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie "Język angielski dla grupy Kelner/ka" rozpocznie się w dniu 07.05.2013 r. o godz. 13.00 w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17.


15.04.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie "Język angielski dla Racepcjonista/ka" rozpocznie się w dniu 22.04.2013 r.
o godz. 9.00 w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17.


26.03.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie "Kucharz/ka" rozpocznie się w dniu 10.04.2013 r. o godz. 9.00 w Ustjanowej Górnej 159.


19.03.2013 r.

Wyniki naboru na szkolenie Pracownik gospodarczy i zieleni realizowanego w ramach projektu "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej"

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami na szkolenie Pracownik gospodarczy i zieleni została utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej " oraz Lista rezerwowa.


18.03.2013 r.

Wyniki naboru na szkolenie Pokojowy/a realizowanego w ramach projektu "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej"

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami na szkolenie Pokojowy/a została utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej" oraz Lista rezerwowa.


15.03.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie "Pokojowy/a" rozpocznie się w dniu 27.03.2013 r. o godz. 9.00 w Ustrzyk Dolnych, ul. Rynek 17.


15.03.2013 r.

Wyniki naboru na szkolenie Kucharz/ka realizowanego w ramach projektu "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej"

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami na szkolenie Kucharz/ka została utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej " oraz Lista rezerwowa.


22.02.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. przypomina, iż zgodnie z §9 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej" oferowane jest dla Uczestników/Uczestniczek projektu wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów dojazdu.

Osoby zamieszkujące poza miejscem odbywania się usług w ramach projektu mogą się starać o zwrot kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze projektu do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest wniosek.

Wnioski dostępne są na stronie projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.


16.02.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. informuje, że szkolenie "Recepcjonista/ka" oraz „Kelner/ka” rozpocznie się w dniu 20.02.2013 r. o godz. 9.00 w Ustjanowej Górnej k. Ustrzyk Dolnych.


05.02.2013 r.

Wyniki naboru na szkolenie Kelner/ka realizowanego w ramach projektu "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej"

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami na szkolenie Kelner/ka została utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej " oraz Lista rezerwowa.


05.02.2013 r.

W związku z niezamierzoną pomyłką w treści Zapytania ofertowego nr ZF/01/6.1.1/2013 uprzejmie informujemy, że następuje zmiana w kryterium oceny ofert

a) oferowana cena – maks. 40 pkt.
Obliczenie oceny oferty w ramach kryterium „oferowana cena” nastąpi według następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena za realizację wszystkich szkoleń/Oferowana przez Oferenta cena za realizację wszystkich szkoleń x 40

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego oraz załączników pozostają bez zmian.


04.02.2013 r.

W związku z wydłużeniem terminu składania ofert związanych z udziałem w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

• realizacja szkoleń, Kod CPV 8030000-8 Usługi szkolenia zawodowego

w projekcie pt: "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż o wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty do dnia 07.02.2013 r.

Zmianie też uległy punkty Zapytania Ofertowego NR ZF/01/6.1.1/2013 od 10 – 13.


22.01.2013 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych informuje, iż dokumenty związane udziałem w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:

• realizacji szkoleń, Kod CPV 8030000-8 Usługi szkolenia zawodowego

w projekcie pt: "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki należy składać do 29.01.2013 do godz. 1500 .


17.01.2013 r.

Wyniki naboru na szkolenie Recepcjonista/ka realizowanego w ramach projektu "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej"

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej oraz rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami/kandydatkami na szkolenie Recepcjonista/ka została utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej" oraz Lista rezerwowa


09.01.2013

W związku z wydłużeniem terminu rekrutacji, Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż zmienił się pkt. 1 § 6 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej”. Aktualny Regulamin dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania.


09.01.2013

  Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż został wydłużony termin rekrutacji na następujące szkolenia:
 • szkolenie Kelner/ka: do 31.01.2013 r.
 • szkolenie Pokojowy/a: do 28.02.2013 r.
 • szkolenie Kucharz/ka: do 08.03.2013 r.
 • szkolenie Pracownik gospodarczy i zieleni: do 15.03.2013 r.


07.01.2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych („Zamawiający”) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu usług:
• realizacji szkoleń, Kod CPV 8030000-8 Usługi szkolenia zawodowego
w projekcie pt: "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Postępowanie ma charakter niepubliczny. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012 roku. Procedura prowadzona jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

Termin składania ofert upływa 25.01.2013r. o godz.1500.

Opis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi informacjami znajduje się w Zapytaniu Ofertowym. Poniżej załączamy dokumentację związaną z prowadzonym postępowaniem.
17.12.2012 r.

Nabór Uczestników/ Uczestniczek do projektu pt. "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej" w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu pt. " Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej " w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytetu VI PO KL Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.

Dokumenty rekrutacyjne (Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami) można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu, ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Zgłoszenia są przyjmowane w godzinach otwarcia Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., tj. od 730 do 1530 w dni robocze od poniedziałku do piątku w następujących terminach:

 • szkolenie Recepcjonista/ka: od 18.12.2012 r. do 08.01.2013 r.
 • szkolenie Kelner/ka: od 18.12.2012 r. do 17.01.2013 r.
 • szkolenie Pokojowy/a: od 18.12.2012 r. do 25.01.2013 r.
 • szkolenie Kucharz/ka: od 18.12.2012 r. do 31.01.2013 r.
 • szkolenie Pracownik gospodarczy i zieleni: od 18.12.2012 r. do 31.01.2013 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.


29.11.2012 r.

Informacja dla osób zamieszkałych na terenie powiatu przemyskiego

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż Uczestnikami/Uczestniczkami projektu zamieszkującymi teren powiatu przemyskiego mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terenie następujących gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, gmina wiejska Przemyśl, Stubno, Żurawica).

W związku z powyższym osoby zamieszkałe na terenie miasta Przemyśl nie kwalifikują się do udziału w projekcie.


29.10.2012 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż w najbliższym terminie ruszy nabór do projektu. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.


26.10.2012 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zaprasza osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym bezrobotne zarejestrowane w PUP ), zamieszkujące powiaty: bieszczadzki, leski bądź przemyski do udziału w projekcie „Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej”.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać w Biurze projektu: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 17, nr tel. 0-13 461 29 98 lub na stronie internetowej projektu.

Strona główna projektu

O projekcie

Od 1.10.2012 r. do 31.03.2014 r. Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. realizuje projekt pt. "Hotelowy zawrót głowy – profesjonalna kadra branży hotelarskiej" w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działania 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 64 osób zamieszkujących powiaty bieszczadzki, leski i przemyski oraz dostosowanie umiejętności zawodowych do potrzeb rynku pracy w terminie do marca 2014 r.

  Projekt skierowany jest do 64 osób (w tym 36 kobiet) spełniających poniższe kryteria:
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne),
 • Osoby zamieszkujące obszar województwa podkarpackiego, powiaty: bieszczadzki, leski i przemyski (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
 • Osoby w wieku produkcyjnym(18-59 kobiety i 18-64 mężczyźni)
  Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
 • Doradztwo psychologiczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenia zawodowe:
   -  Recepcjonista/ka
   -  Kelner/ka
   -  Pokojowy/a
   -  Kucharz/ka
   -  Pracownik gospodarczy i zieleni
 • Szkolenia z języka angielskiego dla 4 grup (Recepcjonista/ka, Kelner/ka, Pokojowy/a - 2 grupy)
 • Staże zawodowe dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek projektu

Dla uczestników przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na doradztwo i szkolenia.
Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.
Całkowity koszt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kryteria uczestnictwa w projekcie

  Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
 • zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestnictwa w projekcie oraz wypełnienie i złożenie w Biurze projektu Formularza rekrutacyjnego (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami:
   - kopii dowodu osobistego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez kandydatka/kandydatkę,
   - oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie województwa podkarpackiego, powiat: bieszczadzki, leski bądź przemyski (Załącznik nr 2 do Regulaminu),
   - oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (dla osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy) (Załącznik nr 3 do Regulaminu),
   - zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszania wraz ze wskazaniem długości/okresu zarejestrowania (dotyczy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne), wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem Dokumentów rekrutacyjnych,
   - Oświadczenia o wysokości dochodów przypadających na 1 członka rodziny (Załącznik nr 4 do Regulaminu),
   - kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata/kandydatkę (dotyczy osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych lub równoważne, o którym mowa w art. 5 ww. ustawy), w orzeczeniu wymagany jest zapis o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia bądź w przypadku orzeczeń ZUS, które tej kwestii nie regulują, odpowiednie orzeczenie lekarskie,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej pozwalający na zakwalifikowanie kandydatka/kandydatki do Projektu.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz Formularz rekrutacyjny wraz ze wzorami oświadczeń są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły w terminie ogłoszonym na stronie www, na jednolitych zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji.

Proces rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu zostanie przeprowadzony zgodnie z polityką równych szans oraz wskaźnikami ilościowymi, rezultatami, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie. W projekcie wezmą udział 64 osoby (w tym 36 kobiet).

Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do projektu jest złożenie w Biurze projektu lub przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami.

  Wymagane załączniki do Formularza rekrutacyjnego:
 • Kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (jeśli dotyczy),
 • Zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na 1 członka rodziny,
 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności potwierdzona za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy).

Kwalifikacja Uczestników/Uczestniczek do projektu będzie odbywać się poprzez sprawdzenie kryteriów formalnych, z kandydatami spełniającymi kryteria formalne będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i na tej podstawie dokonywana będzie kwalifikacja Uczestników/Uczestniczek do projektu.

Wzory Dokumentów rekrutacyjnych są dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

Terminy rekrutacji

  Terminy rekrutacji:
 • szkolenie Recepcjonista/ka: rekrutacja zakończona
 • szkolenie Kelner/ka: do 31.01.2013 r.
 • szkolenie Pokojowy/a: do 28.02.2013 r.
 • szkolenie Kucharz/ka: do 08.03.2013 r.
 • szkolenie Pracownik gospodarczy i zieleni: do 15.03.2013 r.

Wsparcie szkoleniowe i doradcze w ramach projektu

Każda osoba chcąca wziąć udział w projekcie zobowiązana jest uczestniczyć we wszystkich formach wsparcia, za wyjątkiem szkoleń z języka angielskiego, które obowiązkowe są dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych: Recepcjonista/ka, Kelner/ka, Pokojowy/a.

Doradztwo psychologiczne

Uczestnicy/Uczestniczki projektu (UP) zostaną objęci doradztwem psychologicznym w wymiarze 2 godzin dla każdego UP. Celem doradztwa psychologicznego jest podniesienie poziomu motywacji, wiary we własne możliwości. Wsparcie ma formę indywidualnych rozmów, testów oraz warsztatów.

Poradnictwo zawodowe

Wsparcie w wymiarze 2 godzin dla każdego UP. Poradnictwo zawodowe ma na celu pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia poprzez udzielanie informacji indywidualnej o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia oraz udzielanie indywidualnych porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, podjęcie zatrudnienia, w tym badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych, identyfikacja słabych i mocnych stron. W ramach wsparcia są sporządzane Indywidualne Plany Działań.

Szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy

Wsparcie obejmuje V edycji 16-godzinnego szkolenia dla każdej grupy szkolenia zawodowego. Celem szkoleń jest przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy i zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia. Zajęcia są prowadzone w formie szkoleń i warsztatów, obejmują zagadnienia z informacji o rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Planowany termin szkoleń: luty - kwiecień 2013 r.

Szkolenia zawodowe

  Dla 64 osób zaplanowano szkolenia zawodowe z zakresu (jedna osoba może uczestniczyć tylko w jednym szkoleniu):
 • Recepcjonista/ka – szkolenie dla 12-osobowej grupy, 192 godziny szkolenia (152 godziny teorii oraz 40 godzin zajęć praktycznych), planowany termin szkolenia: luty - kwiecień 2013 r.,
 • Kelner/ka – szkolenie dla 12-osobowej grupy, 200 godzin szkolenia (132 godziny teorii oraz 68 godzin zajęć praktycznych), planowany termin szkolenia: luty – kwiecień 2013 r.,
 • Kucharz/ka – szkolenie dla 10-osobowej grupy, 200 godzin szkolenia (112 godzin teorii oraz 88 godzin zajęć praktycznych), planowany termin szkolenia: kwiecień - czerwiec 2013 r.
 • Pokojowy/a – szkolenia dla dwóch 10-osobowych grup, 176 godzin szkolenia (136 godzin teorii oraz 40 godzin zajęć praktycznych), planowany termin szkoleń: marzec – czerwiec 2013 r.,
 • Pracownik gospodarczy i zieleni – szkolenie dla 10-osobowej grupy, 128 godzin szkolenia (72 godziny teorii oraz 56 godzin zajęć praktycznych), planowany termin szkolenia: maj – lipiec 2013 r.


Szkolenia z języka angielskiego

  Szkolenia z języka angielskiego dla 4 grup:
 • Język angielski dla grupy Recepcjonista/ka – szkolenie dla 12-osobowej grupy, 120 godzin zajęć z zakresu języka podstawowego oraz specjalistycznego, planowany termin szkolenia: kwiecień – czerwiec 2013 r.
 • Język angielski dla grupy Kelner/ka – szkolenie dla 12-osobowej grupy, 120 godzin zajęć z zakresu języka podstawowego i specjalistycznego, planowany termin szkolenia: kwiecieć - czerwiec 2013 r.
 • Język angielski dla grupy Pokojowy/a – szkolenie dla dwóch grup 10-osobowych, 60 godzin zajęć z zakresu języka podstawowego, planowany termin szkoleń: maj-lipiec 2013 r.

Uczestnikom/Uczestniczkom projektu zamieszkałym poza miejscem organizacji szkoleń i doradztwa przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo.

Staże

Staż zawodowy ma na celu umożliwienie uczestnikowi projektu nabycie umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy, nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększające jego szanse na uzyskanie zatrudnienia, przy czym Uczestnik/Uczestniczka projektu wykonuje zadania w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Każdy/a z Uczestników/Uczestniczek projektu odbędzie 6 miesięczny staż zawodowy w hotelach, pensjonatach, ośrodkach turystycznych. Osobom odbywającym staż przysługuje stypendium w wysokości 1 500,00 zł brutto za każdy miesiąc odbywania stażu.
Wymiar czasu stażu: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie, a w przypadku osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Planowany termin odbywania staży: lipiec 2013-styczeń 2014 r.

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 2012

12349