Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461 29 98
tel./fax (013) 461 21 47
         usługi finansowe - fundusz pożyczkowy
 
 
 

Fundusz Pożyczkowy
Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
na finansowanie inwestycji


KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ

mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807)), którzy spełniają następujące kryteria:
 • podejmują lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie powiatu bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego i tu są zarejestrowani,
 • nie jest w stosunku do nich prowadzone postępowanie układowe, ugodowe bankowe, likwidacyjne lub upadłościowe;
 • nie mają zaległości w opłacie podatków, opłat lokalnych i składek na ZUS,
 • zobowiążą się do prowadzenia działalności określonej we wniosku oraz realizacji zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • techniczne, ekonomiczne i finansowe założenia projektu inwestycyjnego wskazują na jego wykonalność.
PRZEZNACZENIE POŻYCZEK
 • rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej podlegającej ewidencji działalności gospodarczej tj.:
  • produkcja z wyłączeniem produkcji rolniczej, łowiectwa i leśnictwa,
  • usługi, w tym usługi budowlane i transportowe,
  • handel, w tym handel obwoźny,
  • turystykę
 • pożyczka może zostać przeznaczona na sfinansowanie następujących inwestycji :
  • zakup gotowych dóbr i usług inwestycyjnych,
  • zakup nieruchomości,
  • inwestycje budowlane i remontowe,
  • zakup majątku trwałego i wyposażenia.
ZASADY UDZIELANIA POŻYCZEK
 • wysokość oferowanych pożyczek wynosi do 30 tys. zł
 • pożyczki mogą być udzielone na okres do 36 miesięcy
 • okres karencji w spłacie mikropożyczki i odsetek nie może być dłuższy niż 2 miesiące,
 • zabezpieczenie pożyczek stanowi:
  • poręczenie co najmniej dwóch osób fizycznych, ustanowione według przepisów prawa cywilnego,
  • weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę i potwierdzony przez współmałżonka (konkubina) wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli,
  • gwarancja gminnych organizacji samorządowych,
  • inne zabezpieczenie ustalone z Agencją.
 • jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki wynosi 2%
 • oprocentowanie pożyczek wynosi:
Okres spłaty pożyczki Oprocentowanie
Termin spłaty do 36 miesięcy 6,5%


Pliki do pobrania (format MS Word):
wniosek o pożyczkę
regulamin funduszu pożyczkowego


Dodatkowe Informacje:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Małgorzata Ruszelak, Agnieszka Jurek
Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne
e-mail: m.ruszelak@barr-ustrzyki.pl
tel. (+48 13) 461 29 98
tel./fax. (+48 13) 461 21 47


 
Copyright BARR
Designed by aQuart