PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION




PROJEKT "ALPY KARPATOM" - 2011 - 2016





Aktualności

Dodano 28 maja 2014

Ważne informacje dla Wnioskodawców Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Fundacja Karpacka - Polska zwracają się z prośbą do Wnioskodawców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości o pilne przygotowywanie załączników do Umowy o dotację:

 • 1. Zaświadczenie z ZUS/KRUS o niezaleganiu z płatnościami (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed datą podpisania umowy)
 • 2. Zaświadczenie z US o niezaleganiu z płatnościami (wydane nie wcześniej niż miesiąc przed data podpisania Umowy)
 • 3. Wpis do EDG/CEIDG/Odpis Krajowego Rejestru Sadowego
 • 4. Umowa spółki (jeśli dotyczy)
 • 5. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa (do pobrania)
 • 6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (do pobrania)
 • 7. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (do pobrania) - w przypadku otrzymania pomocy de minimis potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie wszystkich otrzymanych zaświadczeń,
 • 9. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (jeśli dotyczy) do pobrania
 • 10. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Ponadto informujemy, iż Wnioskodawcy zobowiązani są do posiadania odrębnego rachunku bankowego dla potrzeb realizacji projektu.


Dodano 25 maja 2014

LISTA RANKINGOWA projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Poniżej przedstawiamy Listę rankingową Wniosków o dotacje rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków o dotację do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości oraz Listę rezerwową Wniosków o dotację rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków o dotację do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.


Dodano 20 maja 2014

Informacja dla Wnioskodawców II naboru Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

W związku z koniecznością złożenia dodatkowych wyjaśnień do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, ostateczna lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach II naboru do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości zostanie opublikowana do dnia 30 maja 2014r.


Dodano 16 maja 2014

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S p. z o.o. oraz Fundacja Karpacka - Polska informują, iż z uwagi na przyczyny natury proceduralnej ostateczna Lista rankingowa Wniosków o dotację REKOMENDOWANYCH do dofinansowania w ramach II naboru wniosków o dotację do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości zostanie opublikowana w dniu 20.05.2014 r.


Dodano 15 maja 2014

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku oceny formalnej i merytorycznej została utworzona wstępna Lista rankingowa wniosków o dotację REKOMENDOWANYCH do dofinansowania w ramach II naboru wniosków o dotację do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości .

UWAGA!

Lista, o której mowa powyżej zawiera ocenę ekspertów będących członkami Komisji Przyznającej Dotacje w ramach GFP przeprowadzających ocenę merytoryczną i jest jedynie wstępną listą (rekomendowaną przez KPD) , która - zgodnie z procedurami dotyczącymi funduszy pochodzących ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy - musi zostać zaakceptowana i zatwierdzona przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie.

W związku z powyższym listę zamieszoną w niniejszym ogłoszeniu w załączniku poniżej nie należy traktować jako ostateczną listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie.



Dodano 23 kwietnia 2014

Zmiana harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Operator dotacji, Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że wydłużył się termin oceny merytorycznej Wniosków o dotację złożonych w ramach drugiego naboru. W związku z tym zmianie uległy terminy określone w harmonogramie przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania

Przekazanie Wnioskodawcom informacji o wyniku oceny wniosków

15.05.2014

Ostateczny termin powiadomienia o udzieleniu dotacji

17.05.2014

Ostateczny termin podpisania umowy

28.05.2014

Ponadto zwracamy się do Wnioskodawców z prośbą o zapoznanie się ze wzorem umowy o dotację (umowa dostępna jest w zakładce Dokumenty do pobrania) oraz przygotowywanie wymaganych załączników do umowy.


Dodano 24 lutego 2014

Zmiana harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Operator dotacji, Bieszczadzka Agencja rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, że w związku z dużą liczbą Wniosków o dotacje, jakie wpłynęły w ramach II naboru zmianie uległ harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

Przekazanie Wnioskodawcom informacji po sprawdzeniu kwalifikowalności Wnioskodawcy i weryfikacji formalnej (potencjalne wezwania do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych informacji)

17.03.2014

Ostateczny termin dostarczenia dodatkowych informacji

24.03.2014

Przekazanie Wnioskodawcom informacji o wyniku oceny wniosków

28.04.2014

Ostateczny termin powiadomienia o udzieleniu dotacji

30.04.2014

Ostateczny termin podpisania umowy

16.05.2014



Dodano 10 lutego 2014

Przedłużenie terminu naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu naboru Wniosków w ramach projektu tytułem pn. "Alpy Karpatom - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich".

Wnioski przyjmowane są do dnia 21 lutego 2014 r. do godz. 15.30 w biurze Operatora Dotacji - Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne

Serdecznie zapraszamy Państwa do aplikowanie o środki.


Dodano 24 stycznia 2014

UWAGA!

Informacja dla Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach naboru I i chcą ubiegać się o dofinansowanie w ramach naboru II.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości ponownego ubiegania się o dofinansowanie w ramach "Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości" pragniemy poinformować, iż Beneficjenci I naboru mogą składać Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru II.

Dodano 2 stycznia 2014

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości ogłasza II nabór Wniosków w ramach projektu tytułem pn. "Alpy Karpatom - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich". Projekt "Alpy Karpatom" realizowany przez Fundację Karpacką - Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Dodano 3 czerwca 2013

Informacja dotycząca wypełniania Załącznika nr 9 do Umowy o dotację

Do obliczania rocznego obrotu oraz rocznej sumy bilansowej na euro należy stosować średni kurs euro NBP obowiązujący w ostatnim dniu roku obrotowego, którego dotyczą podawane dane.

Dodano 31 maja 2013

Umowa o dofinansowanie projektu dla Wnioskodawców Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

W najbliższych dniach rozpocznie się podpisywanie umów o dotację z Wnioskodawcami, których projekty zostały rekomendowane do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości.
W związku z powyższym wszystkich Wnioskodawców prosimy o zapoznanie się z projektem umowy i przygotowanie wymaganych załączników. Wszystkie dokumenty znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dodano 13 maja 2013

LISTA RANKINGOWA projektów rekomendowanych do dofinasowania w ramach I naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinasowania w ramach I naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości w ramach projektu "Alpy Karpatom, realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE"
Lista rankingowa.pdf

Dodano 8 maja 2013

Zmiana harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wydłużeniem oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dotację w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości zmienił się harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Aktualny harmonogram do pobrania poniżej.
Aktualny hamronogram.pdf

Dodano 8 maja 2013

Informacje dotyczące listy rankingowej wniosków w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

W dniu 30 kwietnia 2013 w Ustrzykach Dolnych odbyło się posiedzenie Komisji Przyznającej Dotacje w ramach I naboru wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości, projekt "Alpy Karpatom - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich" realizowanego przez Fundację Karpacką - Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.
Lista rankingowa projektów zostanie umieszczona na stronie Operatora Dotacji - Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz w serwisie alpykarpatom.pl, po otrzymaniu akceptacji Instytucji Pośredniczącej, tj. Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie w Warszawie.

Dodano 20 marca 2013

Informacja o przedłużeniu oceny formalnej wniosków o dotację GFP

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż w związku z dużą ilością wniosków o dotację, które wpłynęły w ramach I naboru, zostaje przedłużony termin oceny formalnej. Przekazanie Wnioskodawcom informacji po sprawdzeniu kwalifikowalności Wnioskodawcy i weryfikacji formalnej (potencjalne wezwania do złożenia wyjaśnień lub dostarczenia dodatkowych informacji) nastąpi do dnia 27 marca 2013 r.

Dodano 11 marca 2013

Zmiana harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż w związku z wydłużeniem naboru wniosków o dotację w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości zmienił się harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru projektów do dofinansowania. Aktualny harmonogram do pobrania poniżej.
Harmonogram.pdf


Dodano 11 marca 2013

Zakończenie pierwszego naboru wniosków w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

W dniu 7 marca 2013r. zakończył się pierwszy nabór wniosków do Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości, w ramach projektu "Alpy Karpatom", realizowanego przez Fundację Karpacką-Polska, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Przedsiębiorcy z powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego oraz powiatu miasta Krosna złożyli w biurze Operatora Dotacji - Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. Z o.o. w Ustrzykach Dolnych - 81 wniosków.

Dostępna alokacja w tym naborze wynosi: 2 244 560,53 PLN

Instytucja Realizująca liczy na pojawienie się wielu wartościowych inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki w regionie oraz marketingu produktów pochodzących z regionu.

Dodano 14 lutego 2013

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dotację

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu naboru Wniosków w ramach projektu tytułem pn. "Alpy Karpatom - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich".

Wnioski przyjmowane są do dnia 7 marca 2013 r. do godz. 1530 w biurze Operatora Dotacji - Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne

Dodano 8 lutego 2013

Informacja dotycząca zakupu środków transportu

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż wydatkiem kwalifkowalnym w ramach dotacji z Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości jest środek transportu (stanowiące nie więcej niż 50% dotacji).

  Poprzez środek transportu należy rozumieć zakup pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep (zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.):
 • pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego,
 • przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem,
 • przyczepa lekka - przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg,
 • naczepa - przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd

Dodano 31 stycznia 2013

Informacja dotycząca kwalifikowalności Wnioskodawców

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż zawarte w wytycznych określenie "położenie" Wnioskodawcy oznacza prowadzenie faktycznej działalności na obszarze wdrażania projektu potwierdzone stosownymi zapisami w dokumentach rejestrowych.

Dodano 25 stycznia 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. informuje, iż w związku z tym, iż o dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy ubezpieczeni w KRUS, zmianie uległ Załącznik nr 2 do Wniosku o dotację - Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i US. Aktualne oświadczenie jest dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.

Dodano 15 stycznia 2013

Informacja dla Wnioskodawców I naboru Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości

Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości - Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych informuje, iż nie wydaje żadnych opinii na temat kwalifikowalności wnioskodawców, projektów, działań lub wydatków. Wszystkie niezbędne informacje dostępne są w dokumentach umieszczonych na stronie www.barr-ustrzyki.pl/alpy_karpatom/ oraz www.alpykarpatom.pl.

Dodano 9 stycznia 2013

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. jako Operator Dotacji Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości ogłasza I nabór Wniosków w ramach projektu tytułem pn. "Alpy Karpatom - program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich". Projekt "Alpy Karpatom" realizowany przez Fundację Karpacką - Polska, jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

Dodano 26 października 2012

BEZZWROTNE DOTACJE DLA MŚP DO 64 TYSIĘCY ZŁOTYCH - NABÓR NA SZKOLENIA ROZPOCZĘTY!!!

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA-26.10.2012
Zakres tematyczny szkoleń dla MŚP
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach



©Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.